Soltech levererar en omsättningsökning med 69 procent och en ökning av rörelseresultatet (EBIT) med 210 procent jämfört med andra kvartalet 2019. Vi räknar med att vår expansionsresa fortsätter och att årets omsättning med god marginal överstiger förra årets.

VD kommentar:

 • Världen har upplevt ett omtumlande kvartal och jag är stolt över att våra dotterbolag levererar så stark tillväxt. Soltech är inne i en expansiv fas och jag ser fram mot att bygga vidare på vår koncern och att leverera värde till våra ägare.

Andra kvartalet i korthet

 • Koncernens intäkter i kvartalet uppgick till156,1 (92,3) MSEK. En ökning med 69%
 • Intäkterna i den svenska verksamheten växte till 109,1 (63,8) MSEK, en ökning med 71%
 • Koncernens resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 49,7 (18,4) MSEK. En ökning med 170%
 • Koncernens rörelseresultat (EBIT) uppgick till 35,6(11,5) MSEK. En ökning med 210%
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -37 (-3) MSEK. Resultatet har påverkats av orealiserade kursdifferenseri den kinesiska verksamheten med -38,5 (-0,0) MSEK
 • Periodens kassaflöde för koncernen uppgick till69,4 (-13,6) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,65(-0,17)
 • Covid-19 bedöms ej haft en väsentlig påverkan på den svenska verksamheten i andra kvartalet. Den främsta påverkan i den svenska verksamheten är att projekt skjuts framåt och att det tar längre tid att komma till beslut. Soltech har trots detta haft en väldigt god orderingång under kvartalet vilket bidrar till den ökade omsättningen jämfört med motsvarande period föregående år
 • Verksamheten i Kina har under kvartalet kommit tillbaka till en normal nivå där samtlig installerad kapacitet om 143 MW nu genererar intäkter som förväntat. Intäkterna påverkades dock negativt i perioden med ca 5 MSEK på grund av tillfälliga prissänkningar på el i kombination med att en mindre del av produktionsanläggningarna varit stänga till i slutet av maj. Detta som en direkt följd av Covid-19.

Första halvåret i sammandrag

 • Totala rörelseintäkter uppgick till 209 (148,7) MSEK.En ökning med 40%
 • Koncernens rörelseresultat före avskrivningar(EBITDA) uppgick till 48,4 (38,2) MSEK. En ökning med 26%
 • Koncernens rörelseresultat (EBIT) uppgick till 20,8(22,3) MSEK. En minskning med 6%
 • Periodens resultat efter finansiella poster,valutaeffekter och skatt uppgick till -42,5 (-12,6) MSEK

Väsentliga händelser under perioden

 • Den 4 maj tillträdde Soltech som ägare till 70% procent av Fasadsystem i Stenkullen AB
 • Soltech blir officiell sponsor till svenska satsningen på Expo 2020 i Dubai
 • Över 80 MSEK i ordervärde hos Soltechs dotterbolag i april-maj trots Covid-19 pandemi
 • Soltechs dotterbolag Advanced Soltech Sweden AB (publ) riktade erbjudande om upp till 100 MSEK under det befintliga obligationsramverket övertecknat
 • Soltechs dotterbolag Advanced Soltech tecknar samarbetsavtal som fullt utbyggt ger drygt 31 MSEK per år samt tar order om 30,4 MSEK
 • Soltech Energy Sweden AB (publ) optionsprogram (2015/2020) som instiftades 2015 innan notering av Bolagets aktier på Nasdaq First North, har till den del som tilldelats och tecknats, lösts in av innehavarna
 • Anna Kinberg Batra valdes av årsstämman till ny styrelseordförande
 • Max Metelius utses till VD och Frederic Telander till ordförande i Advanced Soltech från och med 24 juni