Kvartalsredogörelse för perioden jan-mars 2020
Försäljning i koncernen avseende perioden 1/1 – 31/3 – 2020 uppgick sammantaget till 312,0 Mkr med ett täckningsbidrag på 26,6 Mkr vilket jag är nöjd med även om omsättningen minskade under perioden med ca 11 Mkr från föregående år (siffror från Q1-2019 i parantes) och detta är relaterat till att både konsumenter och företagskunder idag köper mindre drivmedel på grund av den pågående Corona-krisen. Som jag tidigare kommunicerat via PM 2020-04-02 så har krisen än så länge inte haft någon större påverkan på Bolagets försäljning, dock så vidtar Bolaget rekommenderade och nödvändiga försiktighetsåtgärder då vi ser en generell påverkan av den ekonomiska utvecklingen i samhället i stort som är negativ. Dotterbolagen har under perioden presterat som förväntat och vi ser nu resultatförbättringar inom varje division kopplat till de kostnadseffektiviseringsprogram vi implementerat sedan hösten 2019.

 • NETTOOMSÄTTNING 312,0 MSEK (323,0)
 • BRUTTORESULTAT 42,9 MSEK (39,0)
 • EBITDA 26,6 MSEK (23,0)
 • AVSKRIVNINGAR -4,8 MSEK (-4,6)
 • NEDSKRIVNINGAR -0,0 MSEK (0)
 • FINANSIELLA POSTER -1,0 MSEK (-4,3)
 • RÖRELSERESULTAT 20,9 MSEK (18,2)
 • SKATTEKOSTNAD -4,6 MSEK (-3,3)
 • NETTORESULTAT 16,3 MSEK (10,6)
 • RESULTAT PER AKTIE 0,015 KR
 • EGET KAPITAL PER AKTIE 0,13 KR