Den 13 oktober meddelade Östhammars kommun att man säger ja till slutförvaret för använt kärnbränsle i Forsmark. Det är ett historiskt beslut: nu har båda kommunerna som är direkt berörda av slutförvarsfrågan ställt sig bakom SKB:s ansökan. SKB:s planer har också prövats av myndigheterna, både enligt kärntekniklagen och enligt miljöbalken, och med det ligger frågan nu för avgörande hos regeringen. Med alla förutsättningar på plats ser vi fram emot att regeringen tar sitt ansvar och levererar ett skyndsamt beslut.

Sverige har varit föregångare inom andra miljöområden, tagit ansvar och visat ledarskap baserat på forskning och vetenskap. Oavsett vilken inställning man har till kärnkraften så finns kärnavfallet redan i dag. Det är vår generation som har nyttjat elproduktionen och därmed är det också vårt ansvar att ta hand om avfallet.

Vi på SKB är redo. Efter 40 års forskning och teknikutveckling har vi utvecklat en slutförvarsmetod som skyddar människor och miljön både nu och i framtiden. Den har utvärderats av andra forskare och experter och den har granskats och prövats av myndigheter och domstol. I vårt grannland Finland byggs dessutom redan i dag ett slutförvar, baserat på vår svenskutvecklade metod.

Även andra parter runt slutförvarsfrågan är redo, inte minst invånarna i Östhammars kommun och Oskarshamns kommun som levt med den i närmare 25 års tid. För de aktuella regionerna skulle ett positivt regeringsbesked om SKB:s planer tydligt markera att projekten blir av och att de utlovade investeringarna är på gång. De planerade byggprojekten är nämligen inte bara en viktig investering för en tryggare framtid, de innebär också en stor ekonomisk injektion i det regionala näringslivet och kommer att skapa många arbetstillfällen, både direkta och som ringar på vattnet.

Den planerade byggtiden för Kärnbränsleförvaret i Forsmark är ungefär tio år. I Oskarshamns kommun ska SKB bygga en anläggning för att kapsla in det använda kärnbränslet innan det transporteras till Forsmark för slutförvaring. Också det är ett flerårigt projekt. Sammantaget innebär SKB:s planerade arbeten investeringar på ungefär 19 miljarder kronor och de beräknas generera cirka 1500 arbetstillfällen i berörda kommuner och regioner över en tioårsperiod. Vid ett positivt regeringsbeslut investerar SKB drygt 5 miljarder kronor de närmaste tre åren. Det gynnar teknikkonsulter, byggsektorn, besöksnäringen med flera branscher, i framför allt Uppsala län, Kalmar län och Stockholms län.

Investeringarna kommer från redan fonderade medel från kärnkraftverkens ägare. Det innebär att investeringarna står på egna ben, utan vare sig skattemedel eller banklån. Vi står redo att göra de här investeringarna nu, i ett läge där stora delar av näringslivet prövats hårt i effekterna av coronapandemin. Slutförvarsprojektet kan på så vis utgöra ett livkraftigt tillskott i de regionala ekonomierna.

Ingenting i de förestående investeringarna skulle naturligtvis vara tänkbara utan det fundament som vår ansökan vilar på. SKB har visat att det går att konstruera ett säkert slutförvar för använt kärnbränsle som skyddar människor och miljön från den skadliga strålningen, både i nutid och för framtida generationer. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har tillstyrkt vår ansökan och i miljöbalksprövningen har SKB levererat de sista kompletteringarna. Oskarshamns kommun välkomnar inkapslingsanläggningen och med det aktuella beskedet från Östhammars kommunfullmäktige finns nu alla underlag på plats för ett regeringsbeslut. Efter ett positivt regeringsbeslut fortsätter för övrigt SSM att i nya steg utvärdera och granska slutförvaret, utifrån den stegvisa prövningen enligt kärntekniklagen, och måste i senare skede godkänna såväl provdrift, drift, avveckling som förslutning.

Vi har en tradition i Sverige att kunna fatta beslut på vetenskapliga grunder, att lyssna på och förlita oss på experter och myndigheter. Genom att göra det också i den här frågan tar vi hand om avfallet från vår egen generation och tar ansvar också inför de generationer som kommer efter oss. Nu finns alla underlag klara för att regeringen ska kunna fatta ett avgörande och markera starten för nästa steg kring det svenska slutförvarsystemet. Vi är många som är redo, underlagen är klara och finansieringen finns. Så låt inte beskedet dra ut på tiden. Det är dags att ta ansvar. Det är dags för beslut.