sol, sun

Skattereduktionen för grön teknik infördes i syfte att påskynda omställningen, men med Skatteverkets nya tolkning av lagstiftningen blir batterier utan skattereduktion. Endast batterier som används enbart till att lagra energi åt det enskilda hushållet får tillgång till avdraget.

– Skatteverket måste omgående ompröva sin tolkning och regeringen behöver se till så att energiomställningen inte äventyras av feltolkningen, säger Anna Werner, vd på branschföreningen Svensk Solenergi.

Batterier som delvis används för att köpa och sälja energi till nätet, kapa effekttoppar eller leverera stödtjänster till elnätet blir utan skattereduktion, enligt Skatteverkets nya tolkning.

– Nu bromsar försäljningen av batterier kraftigt in på grund av en feltolkning trots att lagtexten inte har ändrats. Alla batterier med fler funktioner än lagring för egenanvändning blir utan skattereduktion. En förändring som bromsar både teknikutvecklingen och omställningen till förnybar energi.  Ett stort bakslag för den gröna omställningen, säger Anna Werner.

Vid årsskiftet ändrade Skatteverket sin beskrivning av villkoren för att få skattereduktion för grön teknik för batterier på sin hemsida. Den nya hemsidestexten, som är en långtgående tolkning av lagstiftningen, innebär att endast batterilager som används enbart till att lagra egen el har rätt till skattereduktionen.

– Det är ytterst få batterier som används så ensidigt. Batterierna kommer i så fall inte ens användas på vintern och som alla vet mår batterier bra av att användas. Skatteverket har dessutom gjort en uppenbart felaktig lagtolkning. Den plötsliga förändringen följer inte avsikten med lagstiftningen – att främja den gröna omställningen och stärka villaägarnas motståndskraft mot höga elpriser. Här behöver politikerna skapa tydlighet, säger Anna Werner.

Det är tydligt i lagen att ett batteri behöver lagra egenproducerad el för att berättigas till grönt avdrag, men utöver det kan ett batteri även bidra med fler nyttor till elsystemet. Varken i lagstiftningen eller förarbeten uttrycker lagstiftaren att man vill begränsa vilka nyttor ett batteri ska kunna ge. De systemtjänster som batterier kan ge elnätet är viktiga för att ge en högre utnyttjandegrad i elnäten.

– Dessutom är det här såklart ett dråpslag mot de småhusägare som trots lågkonjunkturen vill vara med och stötta elnätet och därigenom hela den gröna omställningen. Vi ser hellre att avdraget sänks successivt och planerat, än att batteriernas för samhället så värdefulla användning begränsas, tillägger Anna Werner.

Givet detta nya ställningstagande från Skatteverket har Svensk Solenergi bett finansminister Elisabeth Svantesson om ett möte. Även Skatteverkets generaldirektör Katrin Westling Palm har fått förfrågan om ett möte.

Svensk Solenergi anser att

  • Skatteverkets nya tolkning av lagstiftningen är uppenbart felaktig.
  • Den nya tolkningen kommer leda till osund konkurrens om vissa småhusägare och installatörer väljer att följa den medan andra fortsätter att sälja batteriinstallationer med grönt avdrag.
  • Energilager som utöver att öka egenanvändningen används till att stötta det svenska elsystemet på olika sätt borde självklart berättigas grön skattereduktion.
  • Energilager är en extremt viktig del i framtidens energisystem. Svenska batterier kommer nu inte användas på bästa möjliga sätt. Detta är dåligt utnyttjande av småhusägarnas och statens resurser eftersom batteriernas fulla potential inte kommer utnyttjas. Det kommer istället behövas fler dyra investeringar i att bygga ut elnätet.
  • Alla batterier som säljs på den svenska marknaden är utrustade med styrfunktioner. Det gör att i princip inget batteri uppfyller kraven för avdraget om Skatteverket står kvar vid sin märkliga nya tolkning.