Ska användas för att bygga om anläggningar i Stockholm till flytande biogas (LBG)

Scandinavian Biogas koncernen har, genom två dotterbolag, beviljats investeringsbidrag från Klimatklivet om 135 miljoner kronor. Bidragen gäller projekt för utbyggnad av produktionskapacitet samt flytandegöring av den biogas som produceras vid bolagens anläggningar i Stockholmsregionen.

Klimatklivet är ett stöd för att minska utsläpp av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet. Naturvårdsverket är de som beslutar vilka projekt som ska tilldelas stöd. De investerade medlen ska ge största möjliga utsläppsminskning per investerad krona.

Kommer att tillföra marknaden Flytande biogas motsvarande 23,5 miljoner liter diesel
Projekten planeras påbörjas under 2021, och kommer sammanlagt att möjliggöra en årlig produktion av 235 GWh flytande biogas (LBG) i Stockholm. Det motsvarar ungefär 23,5 miljoner liter diesel.

Det är framför allt transportsektorn som allt oftare väljer biogas som en möjlighet att klara de ökade kraven på mindre klimatavtryck. Över hela Europa byggs nu ett nät av tankstationer för biogas för att klara de tunga transporternas krav. I Sverige har antalet tankstationer för biogas ökat med över 200 procent sedan 2018. I och med att den flytande biogasen (LBG), bara kräver en sjättedel av den tankvolym som gasformig biogas behöver så har möjligheten att transportera gasen och att tanka fordon med den blivit ett mycket intressant alternativ.

”Investeringsbidraget visar att Klimatklivet tror på våra projekt, och att vi har finansiell styrka att fullfölja dem. Detta är helt i linje med affärsområde Sveriges omställning till flytande biogas. Vi ser en markant ökad efterfrågan på flytande biogas både från nationella och europeiska kunder”, säger Michael Wallis Olausson, Affärsområdeschef för Sverige.

”Projekten i Stockholm är en viktig del i koncernens tillväxt och anpassning till en växande marknad med nya kundsegment. Bidragen från Klimatklivet är viktiga steg mot koncernens mål för 2024 som är att uppnå minst 700 GWh produktionskapacitet och en EBITDA marginal om minst 30%”, säger Matti Vikkula, CEO Scandinavian Biogas koncernen