Hög produktionstakt i bolagets samtliga anläggningar med begränsad effekt av COVID-19
Sammanfattning första kvartalet

Nettoomsättningen uppgick till 97,1 (86,9) MSEK, motsvarande en ökning med 11,8% jämfört med samma period förra året.
EBITDA uppgick till 31,1 (18,6) MSEK. Förbättringen i förhållande till första kvartalet 2018 beror framförallt på hög produktionstakt i bolagets samtliga anläggningar samt erhållen försäkringsersättning i kvartal 1 2020 om 6,8 MSEK.
Rörelseresultatet uppgick till 12,7 (-3,1) MSEK.
Resultatet efter skatt var -2,0 (-12,3) MSEK.
Det operativa kassaflödet uppgick till 35,5 (-7,2 MSEK), dels hänförligt till bättre underliggande lönsamhet samt förbättrat rörelsekapital.
Väsentliga händelser efter delårsperiodens slut

”Året har börjat på ett bra och tillfredsställande sätt”

Under början av 2020 har affärsmöjligheter i världen påverkats av Coronaviruset. Påverkan på koncernens affärer efter delårsperiodens slut är begränsad. Företagsledningen följer situationen noggrant och gör löpande bedömningar om hur det kan påverka verksamheten. Företagsledningen arbetar aktivt med olika finansieringslösningar för att säkerställa en mera långsiktig finansiering.

VD-kommentar för delårsperioden
”Året har börjat på ett bra och tillfredsställande sätt. Koncernens lönsamhet och kassaflöde från löpande verksamheten har förbättrats markant under första kvartalet. COVID-19 har påverkat den globala och skandinaviska ekonomin markant, men påverkan på koncernens affärer har varit begränsad.
Koncernen fortsätter med förberedelserna med planerade tillväxtmöjligheterna, dock omprioriterad med högre fokus på Henriksdal LBG och Skogn II investeringar. Timingen med andra tillväxtmöjligheter påverkas av finansieringsmöjligheter på eget och främmandekapitalmarknaden, som har ju påverkats av COVID-19.

Baserad på förslaget enligt biogasutredningen som publicerades före årsskiftet, kan antas att förutsättningarna för svensk biogasindustri är på väg att förstärkas. I vårbudgeten 2020 ökades också produktionsstödet för året 2020 för biogasproduktion i Sverige med 120 MSEK.”

Matti Vikkula
Verkställande direktör och koncernchef