Sverige är nu medlem i Nato. Det civila beredskapsarbetet inom Nato handlar bland annat om att upprätthålla nödvändiga samhällsfunktioner, som till exempel tillgång till el. Där har vi på Svenska kraftnät en nyckelroll.

Svenska kraftnät ansvarar för Sveriges stamnät för el. Det är en samhällsviktig uppgift som ställer särskilt stora krav om vårt land skulle drabbas av en kris eller om Sverige skulle utsättas för ett väpnat angrepp.

Att Sverige nu har gått med i Nato är den största förändringen av svensk försvars- och säkerhetspolitik på över 200 år. Här kommer Svenska kraftnät att spela en viktig roll.

Sveriges Natomedlemskap bidrar till säkerhet och stabilitet i Sveriges närområde och i Europa. I och med medlemskapet kommer Sveriges civila beredskapsplanering harmoniseras i större utsträckning med de andra medlemmarnas planering.

Ny Nato-funktion ansvarar för att leda arbetet
Sedan juni 2023 finns en särskild Nato-funktion på Svenska kraftnät. Den har till uppgift att koordinera frågor kopplade till Nato och se till att vi uppfyller de förväntningar som regeringen och Nato har på oss.

– Natomedlemskapet innebär att nationella mål för resiliens utvecklas och att utvärderingen av den civila förmågan sker utifrån en närmare dialog med Nato. Det kan också finnas behov av att anpassa strukturer och system för ledning och samverkan, så att vi till exempel kan utbyta information vid övningar och vid inträffade händelser, säger Hannes Appelgren på avdelningen Säkerhet och beredskap på Svenska kraftnät.

Energi är en nödvändig samhällsfunktion
Det civila beredskapsarbetet inom Nato är centralt. I grunden handlar det om att kunna upprätthålla nödvändiga samhällsfunktioner som tillgång till mat och vatten, vård, transporter, energi och kommunikation.

Arbetet syftar till att stärka samhällets förmåga att kunna motstå, hantera och återhämta sig från större störningar och kriser som till exempel en hybridattack, avbrott i kritisk infrastruktur, naturkatastrofer och ytterst ett väpnat angrepp.

Svenska kraftnät kan stötta medlemsländer med utrustning
Vid händelse av en större kris av något slag har Nato en krisberedskapsmekanism som ansvarar för koordinering av stöd mellan allierade länder och partnerländer. Det är en mekanism som Sverige både kan ha nytta av och kan stötta andra länder genom.

Skulle Sverige ha behov av civilt stöd kan Nato koordinera stödet från allierade länder och partnerländer i Nato. Andra länder skulle exempelvis kunna skicka materiel till Sverige som vi har behov av vid en kris. På samma sätt kan stöd ges från Sverige och dess myndigheter till andra länder inom Nato.

Nato är intresserade av hur vi jobbar i Sverige
Sverige har mycket att bidra med och Nato är intresserade av hur vi i Sverige jobbar med vårt totalförsvar. För Svenska kraftnäts del innebär det bland annat att vi har en medarbetare som är civil expert i Natos planeringsgrupp för energifrågor.

En civil expert kan tillfrågas inför övningar, i planering och framtagande av planer, under operationer och för rådgivning till medlemsländer efter förfrågan. I slutändan handlar det om att bidra till den kollektiva förmågan att motstå samhällsstörningar, kriser och väpnat angrepp inom alliansen. Som civil expert representerar man inte sin arbetsplats, utan sin nation.