Andelen förnybar energi ökar i landet och de senaste åren har en snabb tillväxt skett. Framförallt har andelen vindkraft expanderat kraftigt, men även solkraft är ett energislag som växer. För att på sikt nå målen om ett förnybart energisystem i Sverige år 2040 har regeringen i budgetpropositionen föreslagit ett nytt avdrag för hushåll som installerar solceller eller laddstolpar till eldrivna fordon.

Förslaget från regeringen presenterades inför budgetpropositionen 2021 och är en satsning från Liberalerna och Centerpartiet. Syftet med förslaget är att underlätta för privatpersoner som väljer att göra så kallade gröna investeringar, och att dessa direkt ska kunna få avdrag på installationskostnaderna för exempelvis solceller eller laddstolpar.

Hur avdraget är tänkt att fungera
Avdraget föreslås fungera som ett rot-och rutavdrag där privatpersonen direkt kan rapportera in kostnader för arbete och materialkostnader i samband med en installation. Idag kan privatpersoner aktivt söka stöd för en investering i solceller. Problematiken i den modellen är att det varierar hur mycket bidrag som får lämnas ut varje år utifrån vad som är bestämt.

– Med det nya förslaget är det alltså enklare för privatpersoner att göra en investering, och man behöver inte ha “otur” att ansökan om stöd inte kan gå igenom, säger Kajsa Sundqvist på Kundkraft.

Om förslaget går igenom träder det i kraft den 1 januari 2021. Avdraget för solceller föreslås vara max 15% av kostnaderna för installationen, och för laddstolpar max 50% med ett totalt avdrag på max 50 000 kronor per år och per person.