Varje sommar måste Svenska kraftnät införa begränsningar i elnätet för att möta alla underhållsavbrott på nätet och i kärnkraftverken. Vanligtvis innebär det att begränsningar av överföringskapaciteten från norr till söder med stora prisskillnader som följd. I år finns risk att fler elområden drabbas.

Nya elflöden utmanar det befintliga nätet
Den senaste tiden har nya elflöden uppstått. El som produceras i öst exempelvis i Finland eller i svenska kärnkraftverket Forsmark (Uppland) ska levereras i väst där elproduktionen har minskat till följd av nedstängning av Ringhals 1 och 2 på västkusten. Dessutom har en ny kabel mellan Norge och Tyskland samt Danmark och Tyskland tagits i drift vilket ökar behovet av överföringar av el västerut ytterligare.

Eftersom hela Nordens elkraft är sammankopplat innebär en ny kabel som exporterar el till andra länder eller ett underskott av el i ett område på grund av nedlagd lokal elproduktion att elen flödar dit motståndet är minst. Med andra ord där efterfrågan är större än produktionen. De nya flödena mellan öst och väst har uppstått tidigare än vad Svenska Kraftnät har förutsett och det saknas tillräcklig ledningskapacitet för att kunna hantera all el som vill flöda västerut. Under tiden blir lösningen att genomföra en rad investeringar i befintliga ledningar och stationer för att öka överföringskapaciteten, men det kommer troligtvis inte räcka med det.

Precis som i nätet i övrigt så finns det ett tak för hur stor överföringskapacitet de öst-västliga ledningarna klarar av. Därför måste Svenska Kraftnät begränsa elöverföringen så att driftsäkerheten kan garanteras i kraftsystemet under tiden kapaciteten förstärks och byggs ut. Det i sin tur kommer även att påverka elpriset. I de områden där importen stryps kommer elen bli dyrare, samtidigt som elen kan blir billigare i de områden där exporten av el begränsas, vilket leder till ett lokalt överskott.

Stillastående kärnkraftverk en risk för driftsäkerheten och plånboken
Elpriserna i Sverige varierade stort mellan de olika elområdena under förra året just på grund av att överföringskapacitet inte räcker till inom landet. Produktionen av el från kärnkraft var lägre än normalt under sommaren, dels beroende på att covid-19 orsakade att det normala underhållet som görs varje sommar, tog längre tid än vanligt, dels beroende på att vinterns milda och blåsiga väder pressat ned elpriserna och gjort det olönsamt för kärnkraftverken att producera el under olika perioder. Därför valde vissa elproducenter att vänta med att starta igång reaktorerna till hösten. Det i sin tur gör att man inte heller kan överföra lika mycket el från norr till söder, då hela systemet behöver behålla en given frekvens och spänning. Elen som produceras i norr kan i ännu mindre grad distribueras till söder och resultatet blir i att södra Sverige hade ca 2,5 ggr högre elpris under vår och sommarmånaderna än boende i norr.

För att säkerställa att det inte skulle bli spänningsinstabilitet och kortslutningseffekter i systemet gjordes Ringhals 1 tillgänglig och Svenska Kraftnät avtalade med ägarna till Karlshamnsverket respektive Rya Kraftvärmeverk i Göteborg att vara i beredskap för att snabbt kunna startas upp under sommaren. I år finns inga sådana avtal vilket innebär att systemet kan bli skört om ägarna till en reaktor skulle välja att minska sin produktion på grund av lågt elpris i sommar, att det inte blåser tillräckligt och att el från vindkraftverken blir låg eller att det blir ovanligt kallt. Särskilt med tanke på att Ringhals 1 nu också är ur drift.

Fakta: Planerat underhåll av kärnkraftverken i sommar:

· Forsmark22 maj- 30 maj

· Oskarshamn22 maj till 10 juni

· Ringhals324 maj- 20 juni

· Forsmark14 juli – 24 juli (sänkt produktion 16 juni -4 juli)

· Ringhals428 juli- 9 september

· Forsmark312 september – 25 oktober