Luleå kommun växer och i takt med det behovet av el. Nya bostadsområden växer fram och flera verksamhetsetableringar planeras i kommunen. För att möjliggöra kommunens tillväxt och samtidigt säkra en tillförlitlig och stabil elleverans, behöver regionnätet byggas ut.

Vattenfall Eldistribution bjuder därför in till skriftligt samråd för den planerade regionledningen. Ledningens sträckning är planerad mellan Boden (Svartbyn) och Luleå (Hertsöfältet). I samrådet erbjuds sakägare att inkomma med synpunkter och yttranden för den fortsatta processen.

− Elförsörjning är en förutsättning för en expansiv samhällsutveckling. Genom en förstärkning av elnätet i området skapas förutsättningar för att klara ett ökat energibehov till följd av kommunens expansion och framtida industrietableringar, säger Mats Engstedt, Enhetschef, Anläggningsinvesteringar, Vattenfall Eldistribution.

Under hösten 2019 hölls ett samråd kring en ny 150 kV kraftledning mellan Svartbyn och Lerbäcken. Efter det samrådet, har Vattenfall Eldistribution mottagit ytterligare förfrågningar om ökade effektuttag i Luleåområdet. För att tillmötesgå de nya effektbehoven, bedömer Vattenfall Eldistribution att en ny dubbel 150 kV ledning krävs. Ledningen utgår liksom tidigare från den befintliga stationen i Svartbyn, Boden, men ansluter sedan till en ny transformatorstation på industriområdet Hertsöfältet istället för att ansluta till Lerbäcken som tidigare planerat. Det innebär att detta samråd är en fortsättning på det samråd som genomfördes under hösten 2019.

På grund av rådande omständigheter med Covid-19, kommer samrådet ske skriftligen. Samrådsunderlaget finns för nedladdning på www.vattenfalleldistribution.se/samrad/ort/svartbyn-hertsofaltet/