Anders Ygeman Energi- och digitaliseringsminister Infrastrukturdepartementet

Regeringen remitterar i dag en promemoria med ett förslag om vilka ytterligare krav som bör ställas för att skapa starka drivkrafter för elnätsföretag att göra investeringar som ökar kapaciteten i elnäten. Förslaget har tagits fram i dialog med en majoritet av riksdagspartierna.

Regeringen fattade i september 2020 beslut om propositionen särskilt investeringsutrymme för elnätsföretag. Efter att en majoritet av partierna i näringsutskottet föreslog att riksdagen skulle avslå propositionen valde regeringen att dra tillbaka den. Regeringen har därefter fört en dialog med en majoritet av riksdagens partier om ett omarbetat förslag.

Förslagen i promemorian överensstämmer i huvudsak med försla­gen i regeringens tidigare proposition. De innebär att elnätsföretagen genom utökade intäktsramar, under en begränsad tid, får ytterligare incitament att investera i nya ledningar och ny teknik för att öka effekten i elnäten till nytta för konsumenten. Reformen kommer att ge elnätsföretag större möjligheter att hantera kapacitetsbrister. Förslaget skapar drivkrafter, framförallt för företag med särskilt eftersatta investeringar, att ta tag i sin investeringsskuld.

Förslagen skiljer sig från den tidigare propositionens vad gäller beräkningen av ett nätföretags samlade investeringsbelopp. Dessutom föreslås att regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, ska kunna meddela föreskrifter om skyldighet för elnätsföretag att i särskild ordning redovisa vilka investeringar som ska ligga till grund för beräk­nin­gen av investeringsbelopp. Detta syftar till att skapa starkare incitament för nätföretagen att höja in­ves­terings­takten och säkerställa att reformen leder till ökade investeringar.