Tomas Eneroth

Regeringen ökar tempot i elektrifieringen av transportsektorn för att nå klimatmålen och fasa ut fossila bränslen. Det innebär bland annat ett uppdrag om att planera för minskade utsläpp genom elvägar, en analys av laddinfrastruktur längs större vägar och inrättandet av en elektrifieringskommission. Åtgärderna bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.


Transportsektorn står för nära en tredjedel av utsläppen av växthusgaser i Sverige i dag. Kraftfulla åtgärder behövs för att utsläp­pen från transporter ska minska i snabbare takt än hit­tills för att i princip vara nere på noll 2045. Det handlar om transporteffektivitet, hållbara förnybara drivmedel och effektiva fordon. Elektrifiering är en viktig del i arbetet och utbyggnaden av laddinfrastruktur bör ske i sådan takt att den inte blir ett hinder för elektrifieringen av transportsektorn. Därför intensifierar regeringen arbetet med att elektrifiera transportsektorn och föreslår ett antal åtgärder för att öka takten på elektrifieringen.

Inrättandet av en elektrifieringskommission
Regeringen inrättar en elektrifieringskommission som ska identifiera åtgärder som kan öka takten i elektrifieringen på transportområdet.

Kommissionen ska bland annat belysa finansieringsfrågor, möjliga affärsmodeller och hur el vid behov snabbt kan dras fram till elväg och laddinfrastruktur för snabbladdning. Kommissionen ska även undersöka hur elektrifiering via vätgasdrift kan medverka till en elektrifiering av transportsektorn och vilka effekter elektrifieringen av transportsektorn har på elförsörjningen.

Elektrifieringskommissionen kommer att ledas av infrastrukturminister Tomas Eneroth och därmed bestå av 16 ledamöter samt ordförande.

Ett kansli för elektrifieringskommissionen ska inrättas i Regeringskansliet. Kommissionens uppdrag sträcker sig fram till och med den 31 december 2022.

Elvägar ska halvera den tunga trafikens utsläpp
Trafikverket får i uppdrag att planera för en utbyggnad av elvägar längs det statliga vägnätet som leder till att utsläppen av växthusgaser från tung vägtrafik på dessa vägar halveras. Uppdraget innebär att Trafikverket ska upprätta ett förslag till en plan för samhällsekonomiskt lönsam elektrifiering av delar av det statliga vägnätet fram till 2030 och med sikte på 2040

Det övergripande syftet är att kraftigt minska utsläppen från vägtrafik för att klimatmålen ska kunna nås. Ett antagande är att detta innebär elektrifiering av sammantaget 3 000 kilometer, varav 2 000 kilometer av de mest trafikerade stråken längs det statliga vägnätet till år 2030. De resterande 1 000 kilometrarna, till år 2035.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet senast den 1 februari 2021.

Snabbladdning av tunga fordon
Regeringen ger Trafikverket i uppdrag att analysera behovet av laddinfrastruktur för snabbladdning av tunga fordon längs större vägar. I budgetpropositionen för 2021 föreslog regeringen att 500 miljoner kronor 2021 och 550 miljoner kronor 2022 avsätts för elektrifiering av tunga transporter regionalt. Regeringen har sedan tidigare en satsning på snabbladdning längs större vägar som inkluderar gods, men där nödvändiga analyser saknats. Nu tar regeringen ytterligare steg genom uppdraget till Trafikverket.

Trafikverket ska bedöma hur laddinfrastruktur för snabbladdning av tunga fordon längs större vägar, inklusive utbud och efterfrågan, förväntas utvecklas. Myndigheten ska även analysera vilka nyttor, kostnader och andra konsekvenser som en utbyggnad är förknippad med, samt möjliga affärsmodeller. Eventuella åtgärder som kan främja en samhällsekonomiskt effektiv utbyggnad ska också analyseras.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet senast den 1 februari 2021.

Reglering och finansiering av elvägar ska utredas
En särskild utredare får i uppdrag att analysera och föreslå hur en reglering av elvägar kan utformas och hur drift och underhåll av elvägar kan finansieras.

Utgångspunkten för utredarens arbete ska vara att väghållaren ansvarar för uppförande, drift och underhåll av infrastrukturen för elvägar. Ytterligare en utgångspunkt ska vara att kostnaden för drift och underhåll av infrastrukturen helt eller delvis ska finansieras genom avgifter från dem som använder el på elvägen.

Utredaren ska utarbeta nödvändiga författnings­förslag och redovisa uppdraget till Regeringskansliet senast den 1 september 2021.