Sverige Energiminister: Ebba Bush Thor

 

Regeringen avser besluta om nya myndighetsuppdrag som ska effektivisera processen för nya anslutningar till elnäten. Det handlar om två olika uppdrag. Elektrifieringen av industrin försvåras idag av otydliga regler kring anslutning till elnätet.

– För att nya företag ska kunna etablera sig, och befintliga ska kunna växa, behövs tillgång till anslutning till elnätet och tillräcklig effekt. Att effektivisera processen för tilldelning av anslutningskapacitet är ett viktigt steg för att bättre möta företagens behov och i förlängningen vår möjlighet att nå våra klimatmål och stärka svensk konkurrenskraft, säger energi- och näringsminister Ebba Busch.

Svenska kraftnät får bland annat i uppdrag att förtydliga och precisera den befintliga vägledningen för anslutningen av nya anläggningar till deras elnät. Vidare ska Svenska kraftnät ta fram allmänna råd för nätföretagen för vilka krav och vilken hantering som bör gälla för ansökningar om nya anslutningar i elnäten. Ett andra uppdrag går till Energimarknadsinspektionen som ska utreda en utvecklad och effektiv informationsdelning vid ansökningar om nya anslutningar.

Många företag efterfrågar elanslutningar och mer effekt de kommande åren för att kunna expandera eller nyetablera verksamhet, samt genomföra en grön omställning för att minska sina koldioxidutsläpp. Företagen ansöker idag hos elnätsföretagen för att få tillgång till elanslutningar. Vid handläggningen av ansökningar för nya anslutningar till elnäten i tillämpar elnätsföretagen i dag olika krav och processer för att handlägga dessa ärenden.

Det är även ett begränsat informationsutbyte mellan olika aktörer om planerade nya anslutningar i elnäten. Detta kan leda till att en aktör efterfrågar anslutning på flera ställen samtidigt – trots att det endast handlar om etablering av verksamhet på en plats. Planeringen för elnätets utveckling försvåras och kan leda till överbokningar och kapacitet som inte kommer att utnyttjas.

Genom att inom en snar framtid lägga dessa uppdrag till myndigheterna tar regeringen nu det första steget för att få mer enhetliga processer med ett större informationsutbyte. Detta bör leda till snabbare anslutningar och därmed kortare köer.