Anders Ygeman Energi- och digitaliseringsminister Infrastrukturdepartementet

Igår beslutade regeringen om förslag till riksdagen om att nya elproduktionsanläggningar inte får anslutas till elcertifikatsystemet efter utgången av 2021. Regeringen föreslår även att elcertifikatsystemet ska avslutas vid utgången av 2035.

Regeringens förslag innebär att nya anläggningar, varaktiga produktionsökningar och vissa ombyggnader som genomförts eller tagits i drift efter utgången av 2021 inte får tilldelas elcertifikat.

Av proposition och avtal med Norge framgår att elproduktionsanläggningar som sätts i drift i Sverige före stoppdatum, och som uppfyller kraven för att tilldelas elcertifikat, ska kunna godkännas fram till och med 2035. Tilldelning av elcertifikat sker då under återstående tid och som längst till utgången av 2035.

Regeringen har även beslutat om följande uppdrag till Energimyndigheten:

  • Energimyndigheten ska månadsvis följa upp utbyggnadstakten av anläggningar för förnybar elproduktion och publicera förenklade statusrapporter från och med oktober 2020 till och med mars 2021. Rapporterna kommer att innehålla information om elcertifikatsberättigad normalårsproduktion i godkända anläggningar.
  • Energimyndigheten ska ta fram nya kvoter för åren 2022 till 2035 utifrån de terawattimmar som ska annulleras enligt förslag i proposition