Per Wassén, CEO 

PowerCell Sweden AB ökade sin försäljning under det första kvartalet 2020 med 190 procent, från 9,2 till 26,7 MSEK. Bakom förbättringen ligger tillfälligt ökade leveranser av bränslecellstackar till Bosch.
Coronautbrottet påverkade aktivitetsnivån i Kina specifikt, men hade under kvartalet begränsad påverkan på övergripande försäljning och lönsamhet. Osäkerheten om hur pandemin kommer att påverka PowerCell framåt är dock stor.
Påverkan av valutaeffekter hänförliga till omvärderingen av tillgångarna på bolagets Euro-konto uppgick under kvartalet till totalt 25,8 MSEK och ledde till ett positivt nettoresultat på 7,8 MSEK.

Under det första kvartalet 2020 uppgick försäljningen till 26 727 TSEK jämfört med 9 226 TSEK motsvarande kvartal föregående år, en ökning med 190 procent. Rörelseresultatet före jämförelsestörande uppgick det första kvartalet till -17 609 TSEK jämfört med -17 804 TSEK under det första kvartalet 2019.

”Bosch ligger bakom den mycket starka försäljningsutvecklingen”

”Tillfälligt ökade leveranser av PowerCell S3 bränslecellsstackar till Bosch ligger bakom den mycket starka försäljningsutvecklingen under det första kvartalet. Leveranserna sker inom ramen för vårt utvecklings- och licensavtal och är ett led i det arbete som Bosch bedriver för att så småningom ta över och själva börja tillverka egna S3-stackar och bränslecellssystem”, säger Per Wassén, vd för PowerCell Sweden AB.

Den globala spridningen av det nya Coronaviruset har under kvartalet haft stor påverkan på aktivitetsnivån i Kina där de anställda på bolagets dotterbolag inte kunnat resa och träffa kunder i normal omfattning. Den övergripande påverkan på bolagets försäljning och lönsamhet har dock varit mer begränsad. Bolaget har i nuläget svårt att säga något om hur pandemin kan påverka verksamheten framåt då osäkerheten kring Coronaviruset och dess fortsatta utveckling är stor.

Strategisk översyn avslutad

Bolaget har under kvartalet avslutat den strategiska översyn som initierades efter avtalet med Bosch ingicks förra året. Till grund för översynen har legat en omfattande analys av hur väl bolagets produkter och teknologi passar inom olika applikations- och produktsegment.

”Bland de segment vi kommer att prioritera märks det marina och det stationära segmentet samt off-road, det vill säga, anläggningsmaskiner och truckar av olika slag”, säger Per Wassén.