Foto Kalmar Energi.

Regeringen har bestämt att alla elmätare i Sverige ska vara redo att möta en mer energikrävande framtid senast 2025. För att det ska vara möjligt behövs nya smartare elmätare. De kommer att göra det lättare för både konsumenter och företag att styra sin elanvändning. Nätägarna Kalmar Energi, Borgholm Energi, Ålem Energi och Oskarshamn Energi har valt att göra en gemensam upphandling av system och installation för mätarbyten på dessa nät, vilket spar både tid och pengar i projektet.

Totalt är det 43125 mätare som ska bytas, fördelat på 22847 i Kalmar, 4635 i Borgholm, 3310 i Ålem och 12333 mätare i Oskarshamn.

– Samverkansprojektet är av stor betydelse för oss och våra kunder och eftersom Ålem Energi är ett litet nätbolag hade det varit resurskrävande att genomföra projektet i egen regi, säger Johanna Stensson vd på Ålem Energi. Genom samverkan kan vi dra nytta av varandras kompetens och erfarenheter och vi minskar även kostnader och sparar tid som vi hoppas ska resultera i högre kundnöjdhet, avslutar Johanna.

Installationerna sker över en treårsperiod
Utrullningen av de nya mätarna kommer att ske under tre år. Målsättningen är att alla fastigheter ska ha fått sin nya mätare senast i april 2022. De fyra regionala branschkollegorna samarbetar med systemleverantören Aidon och Hydrostandard Mätteknik Nordic som genomför installationen. Under oktober månad har ett pilotprojekt med ca 400 kunder genomförts i Kalmar. Piloten skapar insikter och viktig feedback från både kunder och projektdeltagare som kan vara till hjälp under projektets gång. Efter piloten sker installationer etappvis. Näst på tur att få nya mätare är Oskarshamn.

– Piloten har gått enligt plan och som väntat så har det varit en del avvikelser av väldigt varierat slag, vilket har varit bra för oss, menar Janne Ylioja, distributionschef på Kalmar Energi. Vi har då kunnat göra småjusteringar längs vägen och lärdomarna tar vi med oss in i fortsatta installationer, avslutar Janne.

Kunden får mer inflytande med ny funktionalitet
De nya elmätarna kan exempelvis mäta elanvändningen per timme eller per kvart, vilket skulle kunna möjliggöra mer dynamiska prismodeller och så kallad efterfrågeflexibilitet, med möjlighet att styra elanvändningen till de timmar då elnätet har lägre belastning och elen är billigare. Elmätaren ger också kunden direktåtkomst till sin mätdata, vilket är positivt. Elmätarna kan dessutom mäta både energin som används i fastigheten och produktion/export av el från mikropoduktion, exempelvis solceller. Det underlättar för alla som producerar egen el. De nya elmätarna ingår som en del i kundernas elnätsabonnemang och utgör ingen extra kostnad.

– Hållbarhet är en viktig fråga i dagens samhälle och det intresserar allt fler och mätarbytet öppnar upp möjligheter med tekniska lösningar för våra kunder att just vara hållbara, säger Hans Johnsson, marknadschef på Oskarshamn Energi AB.

Vi behöver ett smart energisystem när elbehovet ökar
År 2040 kommer vi sannolikt att använda ungefär 30% mer el än idag. För att det ska bli hållbart behövs inte bara mer el från förnybara källor, utan även smartare sätt att använda elen på. Om vi till exempel sprider ut elanvändningen över hela dygnet, så behövs mindre el från fossila bränslen. För att vi ska kunna utnyttja energisystemet smart behövs därmed nya elmätare. Med teknikens hjälp säkerställs att vi har driftsäkra elnät även i framtiden, som klarar av det ökade behovet av el. Den gemensamma teknikplattformen möjliggör fortsatt samarbete även efter mätarbytet och innebär en bättre utväxling på vårt gemensamma kunnande. Tillsammans med branschkollegor, partners och kunder hoppas Kalmar Energi, Ålem Energi, Borgholm Energi och Oskarshamn Energi på att kunna skapa ett smartare, mer hållbart samhälle med hjälp av teknik och innovation.

– Vi står inför en utmaning att hantera nya energiflöden i våra befintliga elnät, säger Markus Wertwein-Ros, vd på Borgholm Energi. De nya mätarna ger oss som leverantör samt våra kunder möjlighet att styra energianvändning efter tillgången från hållbara produktionskällor på ett effektivt sätt, avslutar Markus.