Ökad omsättning men minskad vinst. Så kan år 2022 sammanfattas för Öresundskraft. Omsättningen ökade med 24 procent medan rörelseresultatet minskade med 21 procent. ”Ett kaotiskt år på många sätt, inte minst för våra kunder” säger Anders Östlund

Öresundskrafts vd.
– År 2022 var ett kaotiskt år på många sätt, inte minst för våra kunder. Rysslands anfall på Ukraina och oron på Europas energimarknader satte fokus på energifrågan på ett sätt som inte skett sedan oljekrisens dagar under 70-talet. Vi såg exempellösa uppgångar i terminspriserna på el, höga gaspriser och elpriser i elområde 4 som varierade mellan noll och 6 kronor/KWh. Till det kom signalerna om risk för manuell förbrukningsfrånkoppling. Energiåret 2022 var ett av de mest volatila i mannaminne, säger Anders Östlund, vd för Öresundskraft.

Minskat resultat
För Öresundskraft innebar året att intäkterna ökade till 4 051 Mkr (3 256), främst beroende på kombinationen av högt elpris och egen elproduktion, samt viss prisjustering på fjärrvärme. Däremot minskade rörelseresultatet till 386 Mkr (489), främst drivet av ökade bränslepriser samt lägre sålda energivolymer.

Avkastningen på sysselsatt kapital minskade till 7,9 % (11,1) medan soliditeten uppgick till 48,4 % (52,8). Minskningen i avkastningen på sysselsatt kapital beror dels på det försämrade resultatet, dels på att det sysselsatta kapitalet har ökat till följd av ökat behov av rörelsekapital kopplat till det höga elpriset samt en hög investeringstakt.
Enligt ägarens önskemål lämnas utdelning och koncernbidrag med 99 Mkr (219).

Minskade volymer
Oron på energimarknaden i kombination med höga energipriser och relativt mild väderlek gjorde att de samlade energileveranserna minskade med 14 procent till 2 274 GWh (2 634). De höga energipriserna påverkade kundernas användning vilket blev extra tydligt inom el- och gashandel där volymen minskade till 1172 GWh (1 385) respektive 86 GWh (152). Ett mildare väder jämfört med året innan fick tydlig påverkan på fjärrvärmevolymerna som minskade till 1 001 GWh (1 385). Fjärrkylavolymen förblev oförändrad jämfört med föregående år, 15 GWh (15).

”Stora beslut”
– Resultatet är relativt bra trots omständigheterna. Vi har lämnat utdelning enligt önskemål till Helsingborgs stad, vi klarar det långsiktiga avkastningskravet och vi har en stark balansräkning. Det betyder att våra planer att driva omställningen mot en hållbar energianvändning ligger fast och under året tog vi några riktigt stora beslut, säger Anders Östlund.

– Ett sådant är att gå till botten med frågan om koldioxidavskiljning vid Filbornaverket. Vi anslår 70 miljoner för att få fram ett fullödigt beslutsunderlag till 2025. Målet är att få en fullskaleanläggning på plats under 2027.

– Ett annat är beslutet att satsa på en utbyggnad av infrastrukturen för laddning av lastbilar. Den första laddstationen i Helsingborg är i drifttagen och ytterligare två är under uppförande. Tillsammans med Jönköpings Energi och Mälarenergi har vi beslutat att bilda en nationell aktör för laddning av tunga fordon, med fokus på depå- och destinationsladdning.

Omställningen av energisystemet går i en rask takt drivet både av klimatproblematiken och de höga energipriserna kopplat till kriget i Ukraina. Under året kopplades cirka 950 solelsanläggningar in vilket är en kraftig ökning jämfört med året innan. Öresundskraft fortsätter utbyggnaden av publika laddstationer till gagn för elbilsanvändarna. Under 2022 etablerades ytterligare 24 publika laddplatser i Helsingborg, samtidigt som antalet laddbara fordon i Helsingborg ökade med 42% jämfört med året innan.

Hög investeringstakt
Investeringarna under året uppgick totalt till 590 Mkr (430). De största enskilda satsningarna var moderniseringsprojektet Framtida produktion (92 Mkr), fortsatt utbyte av mätare för el- och fjärrvärmenät (72 Mkr), samt förstärkning av Ängelholms elnät (43 Mkr). Därtill skedde löpande reinvesteringar i både nät- och produktionsverksamheten.
– Vi underhåller, förstärker och bygger ut, summerar Anders Östlund. Samtidigt framhåller han satsningarna på kompetens:
– Att ställa om till ett hållbart energi- och transportsystem innebär krav på ny kompetens och kompetensutveckling. Därför investerar vi i rekrytering av nyckelkompetenser.
– Blickar vi framåt är 2023 svårbedömt. Rysslands anfallskrig är inte slut och vi kan få se fler, stora prisvariationer på energimarknaden. Vi fortsätter att arbeta med och för våra kunder med ambitionen att erbjuda trygg, säker och prisvärd energi, avslutar Anders Östlund.

Not: Öresundskrafts hållbarhetsredovisning har publicerats på www.oresundskraft.se.