Arbetet med biogas har pågått länge inom kommunen. Nu samlar Örebro kommun allt arbete med biogas i en ny verksamhetsgren på Tekniska förvaltningen, GAS. Att öka gasproduktionen, få fler att använda biogas och ansluta sig till det lokala gasnätet är tre viktiga mål för den nya verksamheten.

Arbetet med att samla in biogas från kommunens deponier och avloppsslam har pågått under många år. Inledningsvis facklade man bort gasen eller använde det för värmeproduktion. Men i takt med att tekniken utvecklades började man att förädla biogasen till drivmedel, så kallad fordonsgas, eftersom det ger störst klimatnytta när det ersätter bensin och diesel, samtidigt som det bidrar till minskade luftföroreningar.

Tidigare delade flera verksamheter inom förvaltningen på ansvaret av biogasarbetet, men utvecklingstakten var inte tillräcklig och det var svårt att nå de politiska ambitionerna för biogas, som är en viktig del i kommunens klimatarbete.

– I en tid då marknaden saknar tydliga spelregler för biogasen och utvecklingen går långsamt är det viktigt med fortsatt offentligt engagemang för att skapa förutsättningar och påskynda övergången till ren energi. Med en ny, samlad verksamhet får vi bättre möjlighet att fokusera på biogas och säkerställa en kontinuitet och fortsatt utveckling inom området, säger Håkan Gustafsson, tf. verksamhetschef Tekniska förvaltningen.

I och med den nya organisationsförändringen flyttas nu allt ansvar för det fortsatta biogasarbetet till en ny gasverksamhet inom Tekniska förvaltningen, GAS. Med ansvar för produktion, gasnät och framtida avsättning av gas.

– Att kunna ta ett mer fokuserat och proaktivt grepp på biogasverksamheten i Örebro kommun är en förutsättning för att verksamheten ska kunna utvecklas och att den lokala avsättningen på vår egenproducerade gas ska kunna öka. Därför är den nya verksamhetsgrenen GAS ett mycket bra steg och det ska bli intressant att få vara med och följa detta in i framtiden, säger Anders Olsson, ordförande Tekniska nämnden, Örebro kommun.

I kommunen finns idag två anläggningar som producerar fordonsgas med lokala råvaror. Totalt produceras 70 GWh fordonsgas vilket motsvarar cirka 7 miljoner kubikmeter fordonsgas. Det ersätter ungefär lika många kubikmeter fossila bränslen. Därutöver produceras det 50 GWh fordonsgas i Karlskoga av bl.a. det matavfall som Örebro kommun samlar in och som tillsammans med den biogas som produceras från avloppsslam förser Örebros stadsbussar med gas.

– Det känns oerhört bra att kunna framställa drivmedel från avfall såsom matrester och avloppsslam. Ett mer effektivt utnyttjande av samhällets resurser är nog svårt att hitta. Att produktionen sker lokalt gör oss dessutom oberoende från import av råvaror för bränsleproduktion. I tider som dessa där hela samhället ställs på prov av rådande Coronapandemi, blir självförsörjning på energi en kanske mer viktig fråga nu än tidigare, säger Angelika Kvillebäck, affärsutvecklare biogas.

I dag överstiger fordonsgasproduktionen den lokala användningen, vilket resulterar i att en stor del av gasen går på export istället för att ersätta fossil energi inom kommunen.

– Vi hade gärna sett en annan utveckling när det gäller biogas i kommunen, men även i regionen som helhet. Det stärker vår bild av att det krävs ett fortsatt offentligt stöd för att stimulera biogasutvecklingen i kommunen, säger Håkan Gustafsson tf. verksamhetschef, Tekniska förvaltningen.