Energimyndigheten har beslutat att ge Chalmers 14,5 miljoner kronor i stöd till ett forsknings-och demonstrationsprojekt för Vehicle to everything (V2X) -tekniker. Projektet tar ett unikt helhetsgrepp över flexibla energilager i fordon vilket kommer leda till snabbare marknadsintroduktion för produkter som integrerar fordon och elnät på ett smart sätt.

Illustration:Chalmers

Chalmers leder projektet tillsammans med samfinansiärerna Polestar Performance AB, CTEK Sweden AB, Ferroamp Elektronik AB samt Göteborg Energi AB. Den totala projektbudgeten är på 30 miljoner kronor.

Aktörerna i projektet ska, förutom att ta fram tekniska lösningar, även titta närmare på vilka olika barriärer, nyttor och potentiella affärsmodeller som finns för att underlätta integrationen av laddfordon med elsystemet.

–Vi vill ta ett helhetsgrepp över hela processen från att utveckla fler funktioner för elbilsbatterier till att styra hur energin i batterierna används bäst. Vi tittar också på affärsmodeller för hur dessa energilager kan komma till störst nytta för så många som möjligt. Det är extremt viktigt för att tekniken skall få genomslag, säger David Steen, projektledare för projektet på Chalmers.

Den slutliga demonstrationen av tekniken kommer att ske på Chalmers campus för att göra det möjligt att delta på den lokala energimarknaden, samt utanför Polestars kontor i Göteborg. Både Vehicle-to-grid (V2G) och Vehicle-to-home (V2H) kommer att demonstreras.

–Projektet berör ett angeläget område och bidrar till att öka kunskapen om V2X-lösningar och påskynda sådan teknik i vårt samhälle. Det är positivt med en bred samverkan mellan flera aktörer och projektet kan både föra forskningen framåt och stärka svenskt näringsliv inom området, säger David Mowitz, forskningshandläggare på Energimyndigheten.

Vad är V2X-teknik?
V2X-teknik innebär att man kan använda ett fordonsbatteri som ett flexibelt energilager där utbytet mellan fordon och elsystem kan optimeras utifrån både elnätets, fastighetens och användarens behov. I projektet kommer man att ta fram prototyper av laddare och ombordladdare samt kontrollalgoritmer för dessa för att demonstrera V2X-teknik.

V2X-tekniken ger en ökad flexibilitet från laddfordon genom att de hjälper till att avlasta elnätet. Detta skulle kunna förenkla utbyggnaden av förnybara energikällor eftersom dessa ofta är ojämna i sin elproduktion. Dessutom kan behovet av förstärkningar i elnätet minska samtidigt som den ekonomiska och samhälleliga nyttan med eldrivna fordon ökar.