Pontus de Maré,

Svenska kraftnät har skickat marknadsmeddelande om större begränsningar av kapaciteten till och från elområde SE3 i samband med störningen på Ringhals 4 som inträffade den 3 mars. Störningen innebär ett effektbortfall i SE3 som påverkar flödet genom det mellersta elområdet, SE3. För att upprätthålla driftsäkerheten har Svenska kraftnät begränsat kapaciteterna som påverkar handel mellan Sverige, Norge och Finland.

– Det är kraftigare begränsningar än vanligt vilket beror på att vi ser nya kraftflöden i nätet. Kraftsystemet blir belastat på andra sätt än tidigare vilket vi behöver ta höjd för i våra kapacitetsberäkningar för att upprätthålla driftsäkerheten, säger Pontus de Maré, driftchef på Svenska kraftnät.

Kraftsystemet är inne i en stor förändring vilket Svenska kraftnät har berättat om i sin systemutvecklingsplan. Vid årsskiftet stängdes Ringhals 1 i södra Sverige samtidigt som vindkraften har byggts ut i norra Sverige. Norge tog också nyligen i drift en ny likströmsförbindelse till Tyskland, vilket ökat exportflödet från Sverige till Norge. Vi ser också fler tillfällen med import från Finland som exporteras till Norge och Danmark. När nu inte heller Ringhals 4 är tillgängligt innebär kombinationen av dessa förändringar nya flöden genom Sverige som kapaciteterna måste anpassas till. Svenska kraftnät har under januari-februari 2021 identifierat nya situationer i nätet där mothandel och/eller begränsningar krävts för att klara driftsäkerheten.

– Vi ser en ökad belastning i de mellersta delarna av nätet vilket kräver begränsningar i överföringskapaciteten. Vid större produktionsbortfall i söder blir detta mer påtagligt. Vi har också kortat beredskapstiden för vår effektreserv från 14 till 2 timmar för att vara beredda med fler åtgärder om situationen förändras, säger Pontus de Maré.

För att hantera de nya flödena har Svenska kraftnät på vissa förbindelser begränsat överföringskapaciteten mindre än riktlinjen om att tillgängliggöra 70 procent av överföringskapaciteten till marknaden. Anledningen är att Svenska kraftnät i dagsläget inte kan garantera de mothandelsvolymer som skulle krävas. Frågan behöver koordineras på nordisk nivå eftersom reglerbud i angränsande elområden kommer beröras i större utsträckning. Svenska kraftnät har därför inlett en diskussion med berörda grannländer om att ta fram en mothandelsstrategi som kan höja kapaciteten.

Frågor och svar

  • Vad är orsaken till de nya flödena i nätet?

Kraftsystemet är inne i en stor förändring. Kraftsystemet har gått från att mestadels transportera stabila flöden, från norra till södra Sverige och från Norge till Finland, till att idag transportera mer varierande flöden. Anledningen är dels att produktionsmixen förändrats i snabb takt och att nya HVDC-förbindelser installerats som genererar nya elpriser och marknadsutfall. Detta ändrar förutsättningarna för Svenska kraftnäts kapacitetsberäkningar och driftsäkerhetsförberedelser.

  • Hur hade SVL påverkat situationen om den varit i drift?

SVL (Sydvästlänken) bidrar positivt till kraftsystemet genom en bättre fördelning av flödet från SE3 till SE4 samt ökad spänningsstabilitet i södra Sverige. Vid normala flödesförhållanden ökar SVL kapaciteten över snitt 4 men vid mer onormala flöden blir den positiva effekten inte lika stor.

  • Hur påverkar nedstängningen av Ringhals 1 och Ringhals 2?

Minskningen av produktion i södra Sverige innebär generellt ett ökat flöde från norra Sverige. Bortfall av den synkrona produktionen på Västkusten påverkar även överföringskapaciteten mellan SE2 och SE3 negativt. Synkron kraftproduktion bidrar också med spänningsstabilitet som är en central del i ett driftsäkert kraftsystem.

  • Hur påverkar vindkraftsproduktionen flödena i nätet?

Det beror på var det blåser. Vindkraft i södra Sverige avlastar flödet genom landet medan vindkraft i norra Sverige leder till ett ökat flöde från norr till söder. Skiften i vindprognoser kan också leda till att import- och exportflöden skiftar snabbt vilket vi behöver ta höjd för.

  • Går det att mothandla istället för att begränsa kapaciteten?

Mothandel innebär att justera det planerade flödet mellan elområden genom att aktivera upp- och nedregleringsbud på reglerkraftmarknaden (mFRR-bud) på ett sådant sätt att det fysiska effektflödet reduceras till acceptabla nivåer. Om stora volymer behöver mothandlas (en konsekvens av tilldelning och nyttjande av mer kapacitet än vad transmissionsnätet klarar) riskeras tillräckligheten av reglerresurser (mFRR) som också används för balansering och därmed driftsäkerheten i systemet. I södra Sverige är tillgången på kapacitet att utnyttja för mothandel och mFRR-bud inte tillräckliga varför kapaciteten måste begränsas.