Det norska energibolaget TrønderEnergi har blivit största aktieägare i Scandinavian Biogas, en ledande producent av biogas i Norden. TrønderEnergi kommer som industriell ägare att bidra med ett långsiktigt perspektiv och stödja bolagets tillväxtambitioner på biogasmarknaden. Som en del av transaktionen blir Scandinavian Biogas ägare till cirka 97 procent av aktierna i sitt norska dotterbolag, Biokraft Holding AS.

TrønderEnergi, som ägs av 24 kommuner i Norge, energibolaget NEAS och den norska pensionsfonden KLP, har sedan tidigt 2016 varit minoritetsägare av Biokraft, ett dotterbolag till Scandinavian Biogas. Genom transaktionen blir TrønderEnergi ägare till cirka 37,1 miljoner aktier i Scandinavian Biogas, vilket motsvarar ungefär 18 procent av alla utestående aktier. Tillsammans med BTAB Invest och AC Cleantech Fund blir TrønderEnergi Scandinavian Biogas största aktieägare.

Som en del av transaktionen förvärvar Scandinavian Biogas alla aktier i Biokraft ägda av TrønderEnergi genom betalning med 30 miljoner nyemitterade aktier i Scandinavian Biogas, genom bemyndigande från årsstämman i juni 2020. Som en del i transaktionen kvittades även vissa lån som lämnats av TrønderEnergi till Biokraft mot cirka 7,1 miljoner aktier i Scandinavian Biogas. De kvarvarande minoritetsaktierna om cirka 3 procent i aktierna i Biokraft ägs av management i Biokraft. Styrelsen i Scandinavian Biogas kommer föreslå att en extra bolagsstämma beslutar om att förvärva de återstående 3 procenten av aktierna i Biokraft genom en apportemission om cirka 2,1 miljoner aktier i Scandinavian Biogas. Kallelse till en sådan extra bolagsstämma kommer att offentliggöras separat. Detta gör det möjligt för Scandinavian Biogas att helt och fullt integrera Biokraft i sin verksamhet, vilket leder till ytterligare effektivitetsvinster för Scandinavian Biogas och Biokraft.

Detta är ett utmärkt och logiskt nästa steg för TrønderEnergi som gör att vi kan leverera gröna investeringar och på vår tillväxtplan. Den svenska marknaden för biogas har stor potential, och det finns en industriell logik för oss att investera i Scandinavian Biogas som är ett ledande biogasföretag i Skandinavien. Vår ambition är att möta den förväntade tillväxten på biogasmarknaden genom vårt ägande i Scandinavian Biogas, eftersom vi ser detta som en viktig industriell utveckling för en koldioxidneutral transportsektor och en cirkulär ekonomi, säger Ståle Gjersvold, VD för TrønderEnergi.

Även om biogasmarknaden har både utvecklats och växt kraftigt de senaste tio åren är vi bara vid början av den rent industriella biogasmarknadens utveckling i Skandinavien. Sverige och Norge har ambitiösa klimatmål för transportsektorn, och biogas är ett av de bästa och mest effektiva sätten att minska sektorns klimatavtryck. Med TrønderEnergi som stor aktieägare och som aktiv ägare kommer Scandinavian Biogas att ha ett starkt stöd för att ta nästa steg i sin utveckling, säger Matti Vikkula, VD för Scandinavian Biogas.
Scandinavian Biogas har varit majoritetsägare till Biokraft Holding AS sedan 2016. Biokraft äger och driver världens största anläggning för produktion av flytande biogas, LBG, i Trondheim, Norge. Biokrafts huvudsakliga substrat för produktion av LBG är ensilage från fiskeindustrin och processvatten från massa- och pappersindustrin. LBG som levereras från Biokrafts anläggning används huvudsakligen inom transportsektorn. Efterfrågan på LBG är hög och växande, och har flera olika användningsområden, bland annat för tunga lastbilstransporter och inom sjöfarten. På så sätt sluts den cirkulära kretsen i framtiden – substrat från havet till grönt fartygsbränsle.

Scandinavian Biogas är idag en av Nordens största privata producenter av biogas som fordonsbränsle. Bolaget driver också en produktionsanläggning för förbehandling av matavfall och organiskt avfall från industrin, så väl som en anläggning för produktion av rå biogas i Sydkorea.