Behövs nya styrmedel för att öka den svenska produktionen av biodrivmedel och i så fall vilka? Dessa frågor har Energimyndigheten analyserat i rapporten Styrmedel för nya biodrivmedel. Förutom en förstärkning av Industriklivet föreslås en riktad kvot för vissa råvaror i reduktionsplikten.

De svenska styrmedlen för biodrivmedel har främst stimulerat användningen snarare än produktionen, vilket resulterat i en omfattande import. Regeringen gav Energimyndigheten i uppdrag att analysera behov och eventuell utformning av ytterligare styrmedel för att främja nya biodrivmedelstekniker, som i högre grad baseras på svenska råvaror.

Energimyndighetens analys visar att det är möjligt att producera mer biodrivmedel av svenska råvaror, men att det finns trösklar som gör det svårt för nya tekniker att komma in på marknaden utan riktade styrmedel. I rapporten pekar Energimyndigheten därför på två möjliga förslag.

En kombination av styrmedel som sänker tröskeln för ny teknik
I år utvidgades målgruppen för Industriklivet så att även nya biodrivmedelstekniker ska kunna få stöd, men däremot har resurserna till stödet inte riktigt anpassats för att kunna rymma de stora investeringar som det kan vara fråga om. Det ena förslaget i rapporten handlar därför om att förstärka Industriklivet med cirka 1,2 miljarder kronor årligen under perioden 2023–2026.

Det andra förslaget är en riktad kvot inom reduktionsplikten. Det innebär att den som säljer drivmedel ska bli skyldig att blanda in en viss mängd biodrivmedel från utpekade råvaror som restprodukter från jord- och skogsbruk.