År 2030 bedöms omkring 50 procent av alla bilar som rullar på svenska vägar vara laddbar, enligt en helt ny rapport från Stockholms Handelskammare.Det innebär att utsläppen från personbilar kan minskas med 57 procent, men det förutsätter en kraftig utbyggnad av laddinfrastruktur.

– Elbilstrenden är extra stark runt stadsregionerna och det har fått till effekt att vissa regioner, bland annat Stockholm och Uppsala, ligger på dubbelt så många fordon per laddpunkt i jämförelse med EU:s rekommenderade nivå. Det kommer bli viktigt att politiken säkerställer att infrastrukturen hänger med förändringen på marknaden, säger Stefan Westerberg, chefekonom på Stockholms Handelskammare.

I en ny rapport från Stockholms Handelskammare”Elbilar på frammarsch” (bifogad som PDF) analyseras den globala megatrenden med elektrifierade fordon och hur det kan påverka den svenska fordonsflottan under de kommande tio åren.

Rapporten bygger på tre scenarion – låg, medel och högt – där medelscenariot bedöms vara det mest sannolika prognosscenariot. I detta scenario växer den totala fordonsflottan linjärt utifrån den genomsnittliga förändringen per år mellan 2006–2019, samtidigt som ökningen av antalet laddbara fordonbaseras på den genomsnittliga tillväxttakt som uppmättes för åren 2017/2018, 2018/2019 och 2019/2020.

Utfallet blir då omkring 2,6 miljoner laddbara bilar år 2030. Det motsvarar ungefär 50 procent av alla personbilar som rullar på svenska vägar. Det innebär också i praktiken att alla bilar som nyregistreras från 2028 kommer vara laddbara.

– Hittills i år så har antalet nyregistrerade laddbara bilar mer än fördubblats jämfört med 2019. Vi står just nu i början på en global megatrend som kommer innebära en stor transformering och elektrifiering av många delar av samhället, inte minst våra personbilar. Under de kommande åren kommer det att bli väldigt tydligt då alla de stora fordonstillverkarna börjar släppa sina laddbilar, säger Stefan Westerberg.

Om den faktiska utvecklingen följer medelscenariot så skulle det innebära att utsläppen från personbilar år 2030 är omkring 57 procent lägre jämfört med de nivåer som förelåg 2018.

Samtidigt skulle det medföra att antalet laddpunkter behöver växa dramatiskt, från dagens 10 300 tillungefär 260 000 år 2030, för att vara i linje med dagens EU-rekommendationer.

Stockholm, Uppsala, Örebro, Skåne och Jönköping har i dag fler laddbilar per laddpunkt än vad som rekommenderas. För Stockholms del skulle det exempelvis innebära att drygt 48 000 nya laddpunkter behöver byggas för att befinna sig på EU:s rekommenderade nivå 2030.

– Det kommer bli viktigt att politiken har framförhållning, planerar och skapar förutsättningar förladdinfrastrukturenatt hänga med i den snabba förändringen. Det är en absolut nyckelfaktor för att personbilsflottan ska kunna ställa om och elektrifieras på ett effektivt sätt, säger Stefan Westerberg.