Den 15 maj träder en ny lag i kraft i Sverige om krav på laddinfrastruktur i byggnader. Lagändringen innebär att det måste byggas in möjlighet att ladda elbilar vid ny- och ombyggnation av parkeringar. För att slippa omfattande installationer med kablar till olika parkeringsytor erbjuder Schneider Electric en kanalskena för eldistribution som enkelt kan kompletteras med nya laddpunkter varefter behovet växer.

Utsläpp från transporter svarar för en tredjedel av Sveriges totala utsläpp och huvuddelen av de 16 miljoner ton koldioxid som släpps ut från transportsektorn kommer från vägtrafiken. En förutsättning för att skynda på omställningen till elbilar och därmed få ner utsläppen är fungerande laddinfrastruktur. I Sverige sker cirka 90 procent av laddningen av elfordon vid bostäder och arbetsplatser. Därför kompletteras nu plan- och bygglagen med nya regler som innebär att laddmöjlighet för elfordon ska byggas in vid nybyggnation och större renoveringar av parkeringar.

Reglerna ser olika ut för olika typer av byggnader:

Bostadshus med fler än tio parkeringsplatser måste ha el framdraget till samtliga platser. Laddpunkterna kan däremot installeras i ett senare skede.
Byggnader som inte är bostäder och har fler än tio parkeringsplatser ska ha minst en fysisk laddningspunkt och framdragen el till minst var femte parkeringsplats.
Kanalskena för eldistribution framtidssäkrar parkeringen

Istället för att dra fram kablar till parkeringsplatserna kan en kanalskena för eldistribution installeras i alla parkeringar under tak, vilket svarar upp mot lagkravet och gör det enkelt att komplettera med nya laddpunkter vartefter elbilsmarknaden växer. Skenan kan monteras på väggen eller i taket och har kapacitet för två uttag per meter.

– Fastighetsägare kan känna viss oro över lagkravet då det kan bli ett väldigt omfattande arbete att dra kabel till många olika ytor. En elektrisk kanalskena är enklare att installera, kostnadseffektiv och flexibel för framtidens behov, säger Dusko Tomic, Sales and Product Manager för eMobility på Schneider Electric.

Optimerad effektfördelning

För att elen ska användas optimalt och både räcka till befintliga funktioner i byggnaden och elbilsladdning kan Schneider Electric koppla in systemet EVlink LMS. Det kan ta emot data från såväl laddpunkter som andra uppkopplade funktioner i byggnaden och optimera elförsörjningen till olika funktioner efter kapacitet och behov.

Lagändringen om laddinfrastruktur i byggnader införs efter ett EU-direktiv och träder i kraft den 15 maj. Den 1 januari 2025 kommer också retroaktiva krav på laddningspunkter för befintliga byggnader som inte är avsedda för bostäder.