Nu finns nya föreskrifter för mätning av el publicerade på ei.se. De nya föreskrifterna har bland annat anpassats till 15 minuters avräkning i stället för den 60-minutersavräkning som används idag. Föreskrifterna träder i kraft den 1 november 2023.

Som en följd av de ändringar i ellagen (1997:857) och i mätförordningen (1999:716) som regeringen beslutade om under 2022 har Ei nu tagit fram nya föreskrifter om mätning, beräkning och rapportering av överförd el.

De nya föreskrifterna följer kravet i EU:s balansförordningLänk till annan webbplats. som anger att tidsperioden för avräkning av obalanser av el ska vara 15 minuter.

Viktiga förändringar

De viktigaste ändringarna i de nya föreskrifterna jämfört med de tidigare är:

15 minuters avräkning i stället för 60 minuters avräkning.
Reglering av hur 15-minutersvärden rapporteras och beräknas för mätare som under en övergångsperiod registrerar mätvärden varje timme.
Reglering av hur mätning och avräkning ska ske för de kunder som tecknar timprisavtal eller begär sådan mätning.
Mätföreskrifterna har kompletterats med funktionskrav för mätsystem och mätutrustning. Funktionskraven fanns tidigare reglerade i en egen föreskrift (EIFS 2019:5), men införlivas nu i mätföreskriften. Därmed upphävs EIFS 2019:5.
Träder i kraft den 1 november 2023

De nya mätföreskrifterna för el träder i kraft den 1 november 2023. I mätförordningen finns övergångsbestämmelser som gäller till den sista december 2024. Övergångsbestämmelserna innebär att mätning i en uttagspunkt som inte ingår i förbrukningsprofilen samt inmatningspunkter får mätas varje timme, om mätutrustningen inte kan registrera överförd el under varje kvart.

I och med att de nya föreskrifterna träder i kraft upphävs de tidigare föreskrifterna EIFS 2016:2 och EIFS 2019:5. Rapportering av mätdata för perioden fram till den 1 november 2023 ska dock fortfarande följa bestämmelserna i EIFS 2016:2.