Energimyndigheten överlämnade i dag förslag på nya kvoter inom elcertifikatsystemet för åren 2024 till 2035. Kvoterna har beräknats om eftersom systemet avslutas tio år i förtid.

Riksdagen beslutade i november i år om svensk stoppregel och att elcertifikatsystemet ska avslutas i förtid.

Energimyndigheten har därför haft i uppdrag att beräkna och lämna förslag på nya kvoter. Nya kvoter har beräknats utifrån en ny bedömning av kvotpliktig elanvändning. Här kan ni läsa Energimyndighetens förslag på nya kvoter.

Stoppregeln innebär att nya anläggningar som tagits i drift efter utgången av 2021 inte får tilldelas elcertifikat. Elproduktionsanläggningar som sätts i drift i Sverige före stoppdatum, och som uppfyller kraven för att tilldelas elcertifikat, ska kunna godkännas fram till och med 2035. Tilldelning av elcertifikat sker då under återstående tid och som längst till utgången av 2035.

Beslutet innebär även att elcertifikatssystemet avslutas vid utgången av 2035 istället för 2045. Den nuvarande annulleringsförpliktelsen (kvotkurvan), som sträcker sig fram till och med 2045, komprimeras och efterfrågan på elcertifikat tidigareläggs. Kvoterna har därmed behövt räknas om enligt den omfördelning som har beslutats.