Nu har Energimarknadsinspektionen (Ei) publicerat sin årliga rapport över leveranssäkerheten i Sveriges elnät.

Rapporten baseras på uppgifter som elnätsföretagen varje år rapporterar in till Ei. Den rapport som nu publiceras, Leveranssäkerhet i Sveriges elnät 2019 (Ei R2020:08), ger en bild av leveranssäkerheten 2019, jämfört med tidigare år.

Fler långa avbrott
Enligt ellagen får ett elavbrott inte överstiga 24 timmar. Statistiken visar att fler kunder drabbades av avbrott längre än 24 timmar under 2019 än under 2018. Drygt 53 300 lokalnätskunder drabbades av minst ett avbrott över 24 timmar under 2019.

– Det var framförallt i samband med stormen Alfrida i början av 2019 som många kunder, främst i Uppland och på Gotland, drabbades av långa avbrott. Statistiken visar att det var fler långa avbrott 2019 än de flesta åren sedan 2007 när Ei började samla in uppgifter, men färre än andra år med stora stormar, säger Carl Johan Wallnerström, biträdande avdelningschef på Ei:s avdelning för teknisk analys.

Färre antal avbrott
Om en kund har fler än 11 avbrott under ett kalenderår innebär det att överföringen av el inte varit av god kvalitet.

Under 2019 hade 0,6 procent av kunderna fler än 11 avbrott vilket är en av de lägsta siffrorna sedan 2010 när Ei började samla in mer detaljerade data. Drygt 45 procent av kunderna hade inga avbrott alls under 2019. Ungefär 10 procent av kunderna hade fler än tre avbrott.

Det genomsnittliga antalet oaviserade avbrott i lokalnäten låg på 1,33 avbrott per kund.

Fler producerar el
Från och med 2016 samlar Ei också in statistik avseende lokalt producerad elenergi.

– Där tittar vi på hur stor andel av hushållskunderna som någon gång under året matat in el på nätet. I genomsnitt matade 0,67 procent av hushållskunderna in el på nätet under 2019, vilket kan jämföras med 0,38 procent 2018. Det är en relativt stor ökning, men vi kan se att det är stora skillnader mellan olika kommuner, säger Carl Johan Wallnerström.

Rapportens syfte och faktaunderlag
Elnätsföretagen rapporterar varje år in uppgifter till Ei om hur många och hur långa elavbrott de haft i sina nät samt annan information som behövs för intäktsramsregleringen och för Ei:s tillsyn.

Baserat på elnätsföretagens inrapporterade avbrottsdata publicera Ei varje år en sammanställning av leveranssäkerheten i Sveriges lokal- och regionnät.

Rapporten utgör en del av underlaget till Ei:s tillsyn över leveranssäkerheten i elnäten och kan också ge incitament och stöd till elnätsföretag som arbetar med att förbättra leveranssäkerheten i sina nät.

Rapporten ger en överblick över nuläge, historiska trender och specifika brister avseende leveranssäkerheten.