Under senaste åren har mycket medial uppmärksamhet uppstått kring den kapacitetsbrist som råder i elnäten kring Sveriges storstadsregioner. Norconsult har i och med ett nytt uppdrag för Svenska kraftnät åtagit sig projektera diverse ledningsåtgärder kring station Tuna.

Två stycken 400kV ledningar från Forsmark passerar i närheten av stamnätsstationen CT63 Tuna, strax utanför Uppsala. En av dessa ledningar ska nu ledas om och anslutas till stationen. Detta kommer att resultera i att dagens kapacitetsbrist i området delvis förbättras. Projektet möjliggör en kapacitetshöjning i och med att ytterligare en 400/220 kV transformator kan anslutas i stamnätsstationen. Norconsults experter inom Transmission & Distribution har anlitats av Svenska Kraftnät för att projektera ledningsåtgärder i samband med denna ombyggnad.

– Tuna är ytterligare ett steg i att säkerställa stabilare nätkapacitet i Stockholmsregionen, säger Irini Gionis, uppdragledare på Norconsult. Dessa projekt har en relativt hög komplexitetsgrad då samordning med närliggande verksamhet måste koordineras, samtidigt som planerade driftavbrott på ledningen måste fungera, fortsätter hon.

Norconsult kommer att ansvara för en helhetsleverans med projektering, konstruktion, markundersökningar, framtagande av förfrågningsunderlag inför upphandling av ledningsentreprenör. Johan Jalvemo, sektionschef för Transmission & Distribution, ser mycket positivt på förtroendet från Svenska Kraftnät

– Svenska kraftnät är en viktig kund, och Tunaprojektet är helt i linje med Norconsults strategi, att genom samarbete och kreativitet skapa de grundläggande förutsättningarna för ett fossilfritt energisystem 2040, säger han. Vi har en delleverans i slutet av detta år, men sedan kommer Norconsult att fortsätta arbeta i projektet tills det färdigställs i slutet av 2023.