GROT - grenar och toppar som blir över vid skogsavverkning, används som bränsle i fjärrvärmen.

Negativa utsläpp är en förutsättning för att Sverige ska kunna nå målet att ha nettonollutsläpp år 2045. Tekniker som bio-CCS, avskiljning, transport och lagring av koldioxid från biobränsle kan bidra till att nå målet, även om inte alla sektorer lyckas bli av med alla sina utsläpp. Med snabba beslut från regeringen kan energibranschen leverera negativa utsläpp genom bio-CCS i stor skala redan från år 2025!

Energiföretagen Sverige står bakom två färdplaner inom Fossilfritt Sverige, färdplan el och färdplan uppvärmning. I båda dessa färdplaner framkommer att energisektorn redan idag är i det närmaste fossilbränslefri. Den stora utmaningen är nu att skapa ett energisystem som kan tillgodose det ökade behovet av fossilfri el i andra branscher och att bidra till negativa utsläpp år 2045.

I färdplanerna inom Fossilfritt Sverige finns en rad åtaganden för branscherna och uppmaningar till politiken presenterade. Energiföretagen arbetar nu med att ta fram en tidslinje för helheten som visar politiker och andra beslutsfattare vägen framåt för att samhället ska kunna nå klimatmålen 2045 med hjälp av fossilfri energi. Tidslinjen tas fram i samråd med andra branscher, ägare till färdplaner och andra nyckelaktörer.

Det kan vara svårt för samhället att helt få bort fossila utsläpp till år 2045, då Sverige ska ha nettonollutsläpp. En teknik som kan bidra till negativa utsläpp är bio-CCS. Energiföretagen har nu, i samverkan med medlemmar, tagit fram en del-tidslinje för hur detta kan bli verklighet: ”Vägen till negativa utsläpp genom bio-CCS”. Den visar:
– vad som behöver göras
– när det måste göras
– och av vem

– Det krävs ett flertal politiska beslut i närtid för att negativa utsläpp ska vara möjliga. Det är främst tre aktörer som behöver agera; regeringen, Energimyndigheten och företag inom energibranschen och industrin. Regeringen behöver exempelvis ge Energimyndigheten i uppdrag att utreda formerna för ett auktionsförfarande för negativa utsläpp och parallellt arbeta för ett EU-gemensamt styrmedel. Om de första besluten tas redan i år kan energibranschen börja leverera negativa utsläpp redan om fem år, understryker Per Holm, klimatansvarig på Energiföretagen Sverige.

Enligt det klimatpolitiska ramverket får Sverige till år 2030 kompensera 1,8 Mton koldioxidutsläpp med negativa utsläpp. År 2045 kan energibranschen och pappersindustrin bidra med över 10 miljoner ton i minusutsläpp. Potentialen för negativa utsläpp är dessutom betydligt större än så.

Detta behöver göras för att storskalig bio-CCS ska bli verklighet

År 2020

 • Regeringen ger Energimyndigheten i uppdrag att utreda kriterier för auktion för negativa utsläpp från bio-CCS

År 2021

 • Regeringen tillför medel för auktion för bio-CCS i förslag till statsbudget för 2022.
 • Regeringen uppdrar till Energimyndigheten att precisera vad ett avtal med Norge om transport och lagring av koldioxid från bio-CCS.
 • Energimyndigheten presenterar förslag till avtal med Norge.
  Regeringen tar beslut innan årets slut.
 • Regeringen identifierar och röjer juridiska hinder för negativa utsläpp genom bio-CCS.
 • Regeringen tar initiativ till dialog med EU-kommissionen om EU-gemensamt styrmedel. (Förhandling mellan medlemsländer kan starta 2026 och beräknas ta tio år.)
 • Energimyndigheten presenterar utredning om auktionsförfarande för negativa utsläpp genom bio-CCS.

År 2022

 • Regeringen tar beslut om volym och budgetram för negativa utsläpp genom bio-CCS.
 • Energimyndigheten genomför auktion av negativa utsläpp.

År 2023

 • Företagen påbörjar byggandet av storskaliga anläggningar,

År 2024

 • Energimyndigheten utvärderar utfallet av den första genomförda auktionen och andra alternativa styrmedel, nationella eller EU-gemensamma.
 • Regeringen väljer väg – nationellt auktionsförfarande eller EU-gemensamt styrmedel.

År 2025

 • Regeringen tar beslut om volym och budgetram för negativa utsläpp genom bio-CCS eller på annat sätt.
 • Företagens anläggningar för bio-CCS kan börja leverera – om ovanstående tidsplan följts.

År 2030

 • 1,8 miljoner ton CO2 kan fångas in och lagras.

År 2045

 • 10,7 miljoner ton CO2 kan fångas in och lagras.

Här kan du se tidslinjen för bio-CCS med fördjupning på vad respektive aktör behöver göra, och när, på följande sidor (pdf).

Den 22 september bjuder Energiföretagen Sverige in till ett webbinarium där fler del-tidslinjer presenteras.