Nära kring slutbesked om stoppdatum för elcertifikatsystemet

Just nu pågår en process för att avgöra om stoppdatumet för elcertifikatsystemet ska flyttas fram eller inte. Den gemensamma elcertifikatskommittén har nu fastställt att 7,438 TWh har godkänts inom elcertifikatsystemet mellan 30 juni 2020 och 31 mars 2021. Totalt har därmed 46,464 TWh uppnåtts inom systemet fram till utgången av mars 2021.

Energimyndighetens och Norges Vassdrags- och Energidirektorats kvartalsrapport för andra kvartalet 2020 visar att totalt 39,026 TWh normalårsproduktion var godkänt för tilldelning av elcertifikat. Efter andra kvartalet 2020 och fram till utgången av mars 2021 har normalårsproduktion för anläggningar som har godkänts fastställts till 7,438 TWh. Detta ger totalt 46,464 TWh inom systemet vid utgången av mars 2021.

Målet för systemet är att öka den förnybara elproduktionen med 46,4 TWh mellan åren 2012 och 2030. Just nu pågår en process för att avgöra om stoppdatumet för elcertifikatsystemet för svensk del ska flyttas fram eller inte.

I avtalet mellan Norge och Sverige om den gemensamma elcertifikatmarknaden står det att om inte anläggningar med en normalårsproduktion på minst 46,4 TWh el har godkänts för tilldelning av elcertifikat inom det gemensamma elcertifikatssystemet före utgången av mars 2021, ska stoppdatumet flyttas fram för anläggningar i Sverige.

Avtalet anger även att kommittén bestående av representanter från Energimyndigheten och Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) ska fastställa normalårsproduktion för anläggningar som är godkända från det andra kvartalet 2020 och fram till utgången av mars 2021. Kommitténs underlag för att fastställa normalårsproduktionen finns sammanställt i ett protokoll.

Nästa steg i processen är att senast vid utgången av september 2021 kommer parterna i rådet att kommunicera vilket stoppdatum som ska gälla i enlighet med avtalet (artikel 4.3).