Vid utgången av kvartal 4 fanns det anläggningar motsvarande 15,12 TWh under byggnation som planeras att tas i drift före utgången av 2021. I Sverige är 9,37 TWh under byggnation och i Norge 5,75 TWh. Det framgår i kvartalsrapport nr 4 2020 för den gemensamma elcertifikatmarknaden.

I anläggningar under byggnation ingår även anläggningar som är i drift men inte är godkända för tilldelning av elcertifikat. Utöver detta finns projekt i Sverige där investeringsbeslut har tagits och som planeras att tas i drift före utgången av 2021. Dessa projekt är anläggningar som producera förnybar el och omfattar en beräknad normalårsproduktion på 0,16 TWh.

Sedan den gemensamma elcertifikatmarknaden startade 2012 har anläggningar med en normalårsproduktion motsvarande 45,02 TWh tagits i drift och godkänts för elcertifikat per 1 januari 2021. Av denna är 28,46 TWh driftsatt i Sverige och 16,56 TWh är driftsatt i Norge. Enligt Energimyndighetens månadsrapport för januari har ytterligare anläggningar tagits i drift och godkänts under januari månad. Produktionen från dessa anläggningar ingår i det gemensamma målet med Norge inom elcertifikatsystemet om 46,4 TWh ny förnybar elproduktion.

Energimyndighetens och NVEs (Norges Vassdrags og- Energidirektorat) gemensamma kvartalsrapport innehåller bland annat information om godkända anläggningar i Sverige och Norge, och ger en översikt över marknadspriser, behållning av elcertifikat, kvotpliktig elanvändning och antal utfärdade elcertifikat.

Ladda ner och läs kvartalsrapporten för elcertifikatmarknaden kvartal 4 2020. På samma sida hittas en lista med planerade projekt i Sverige som uppdateras kvartalsvis.

NVE publicerar även uppdateringar för planerade projekt för varje kvartal baserat på deras beviljande av nätkoncession. Sammanställningarna hittar ni här.

NVE och Energimyndigheten arbetar kontinuerligt med att förbättra informationen till elcertifikatmarknaden. Energimyndigheten tar gärna emot återkopplingar och inspel som kan förbättra rapporten. Skicka din kommentar till elcert…@energimyndigheten.se