Den 20 oktober 2020 publicerade regeringen promemorian ”Tidsfrister och kontaktpunkt för att främja produktionen av förnybar energi” med förslag till en ny lag och en ny förordning med det övergripande syftet att främja energiproduktion från förnybara källor. Förslagen reglerar tidsfrister för myndigheters handläggning av ärenden och tillhandahållande av information. Syftet är att implementera artikel 16 i förnybarhetsdirektivet från EU. Bestämmelserna föreslås träda i kraft 30 juni 2021. Foyen advokatbyrå ger här en kort kommentar.

De föreslagna bestämmelserna syftar till att genomföra artikel 16 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/2001 om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor (förnybartdirektivet). I promemorian föreslås ett nytt sektorsövergripande regelverk för att det ska vara lätt att få en överblick över vilka verksamheter som omfattas av de nya reglerna. Regleringen om tidsfrister är tillämplig på verksamheter som producerar förnybar el, till exempel solenergianläggningar, vind- eller vattenkraftverk. Kontaktpunkten ska tillhandahålla information om förfarandet för anläggningar för produktion av förnybar energi, vilket även inkluderar till exempel värmepumpar eller produktion av biogas.

Enligt den föreslagna förordningen ska tidsfrister reglera handläggningen av tillståndsförfaranden för anläggningar som producerar förnybar el. Tidsfristerna anger den längsta tillåtna tid som myndigheterna har att handlägga ett ärende, från att ansökan är komplett tills att beslut fattas och en underrättelse om beslutet skickas ut. Promemorian nämner att om flera olika anmälningar, tillstånd eller dispenser prövas inom samma ärende bör tidsfristen gälla för den gemensamma prövningen. Gemensam prövning kan till exempel göras vid ansökan om miljöfarlig verksamhet som även kräver dispens från regler om områdesskydd. Om det däremot krävs separata tillstånd, anmälningar eller dispenser för en verksamhet, till exempel både bygglov och tillstånd enligt miljöbalken, så bör tidsfristerna beräknas för varje prövning var för sig, vilket innebär att besluten ska vara klara innan tidsfristen löper ut om ansökningarna skickas in samtidigt.

Tidsfristerna gäller för tillståndsärenden om uppförande och drift av kraftverk (anläggningar för produktion av el) samt för tillståndsprocesser om tillgångar för att ansluta ett kraftverk till elnätet. Enligt en omfattande lista i förslaget ska bland annat ärenden om tillstånd för vattenkraft, solenergi och vindkraft handläggas inom de stadgade tidsfristerna. Tidsfristen för tillståndsförfaranden avseende mindre kraftverk (installerad effekt < 150 kW) är ett (1) år liksom tillstånd för en uppgradering av ett befintligt kraftverk. Tidsfristen för handläggningen av tillstånd för större kraftverk (installerad effekt > 150 kW) föreslås vara två (2) år. Det ska finnas möjlighet att förlänga tidsfristen ett år om det finns synnerliga skäl, till exempel om det behövs för att göra en artinventering som bara kan ske en viss tid på året, eller så lång tid som krävs för att prövningsmyndigheten ska kunna pröva skyldigheter enligt EU-rätt. Bestämmelserna om tidsfrister är inte tillämpliga på förfarandet i högre instanser för ärenden som överklagas.

Redan idag finns det reglerade tidsfrister för handläggandet av vissa ärenden. Om det parallellt med den nya regleringen finns en tidsfrist enligt en annan aktuell författning, till exempel i plan- och bygglagen, ska den kortare tidsfristen gälla. Till exempel kan ett ärende om att anlägga solceller bara behöva bygglov enligt plan- och bygglagen och ärendet ska då handläggas enligt de kortare tidsfrister som föreskrivs där.

Enligt lagförslagen ska en ”kontaktpunkt” etableras med syfte att underlätta det administrativa förfarandet vid ärenden om produktion av energi från förnybara energikällor och anslutningen av sådana anläggningar till nätet (t.ex. fjärrvärme-, gas- eller elnät). Kontaktpunkten ska vara en webbplats med generell information om de krav som gäller för de olika tillståndsförfarandena, kontaktuppgifter till de myndigheter som handlägger ärendena och direktlänkar till de ansvariga myndigheternas webbplatser där det ska finnas mer specifik information om varje förfarande. Kontaktpunkten ska också tillhandahålla en digital handbok om förfarandet vid projekt för produktion av förnybar energi. Tanken är att de som vill utveckla produktion av energi från förnybara energikällor bara ska behöva gå in på en webbplats för att hitta vägledning genom hela förfarandet, dvs. en variant på ”one stop shop”. För att förenkla ytterligare ska det även vara möjligt att skicka in ansökningshandlingar digitalt.

Enligt förslaget ska Energimyndigheten vara den myndighet som ansvarar för arbetet med kontaktpunkten och alla handläggande myndigheter ska tillgängliggöra information om deras respektive förfaranden.

Förslaget om att skapa en kontaktpunkt bedöms framförallt ha en betydelsefull positiv påverkan för små och medelstora aktörer som saknar expertis eller stöd i det rättsliga förfarandet. Att kontaktpunkten ska vara digital och att enskilda ska ha möjlighet att skicka in handlingar digitalt ligger helt rätt i tiden och förenklar ansökningsprocessen.

Vi på Foyen ser positivt på att en ökad tillgänglighet av information genom kontaktpunkten i det administrativa förfarandet kommer att underlätta planeringen för att etablera framförallt vindkraft i Sverige. Vi ser dock en stor fara i att de nya bestämmelserna om tidsfrister mångt och mycket kommer att utgöra en papperstiger när det kommer till exempelvis tillstånd till vattenkraft och vindkraftsetableringar. Vi vet av erfarenhet att tillståndsprövningar för vindkraft liksom vattenkraft nästan alltid blir överklagade. Och de nya, föreslagna tidsfristerna gäller ju inte överklagandeprocessen. Så helt andra åtgärder måste till för att effektivisera tillståndsprocesserna, förslagsvis rejäla förstärkningar till mark- och miljödomstolarna.