Industrier och transportsektorn i Västra Götalandsregionen elektrifierar i mycket snabb takt. För att möta det stora behovet har Svenska kraftnät dragit igång eller planerar flera nätbyggnadsprojekt, som fram till 2035 ger 1200 MW, vilket möjliggör en kraftigt ökad elförbrukning jämfört med idag.

– Vi har nu lämnat förhandsbesked till den regionala nätägaren, Vattenfall Eldistribution, att vi kan tillgodose hela det idag efterfrågade effektbehovet fram till 2035 med enbart nätåtgärder, säger Daniel Gustafsson, avdelningschef Kraftsystem, Svenska kraftnät.
Förhandsbeskedet – som är indikativt och inte ett löfte då förutsättningarna kan ändras – förutsätter dock att samtliga instanser i tillståndsprocesserna kortar sina handläggningstider jämfört med idag.

Vattenfall Eldistribution ansökan om cirka 1200 MW i ökade uttag avser tidsperioden 2026-2030 och enligt den tidtabell som Svenska kraftnät har tagit fram sker den utökade tilldelningen etappvis under perioden 2026-2035.

– Vi utreder också andra åtgärder, som flexibilitetslösningar och dynamiska abonnemangsavtal, för att snabbare tillgodose uttagsbehoven innan alla nätförstärkningar är på plats, säger Daniel Gustafsson.

Stor utmaning

Att möta det effektbehov som Vattenfall Eldistribution har idag inom önskad tidsperiod innebär enligt Daniel Gustafsson en mycket stor utmaning.
–Nätutbyggnaderna i sig räcker inte fullt ut, men om vi lyckas parallellt få till mer effekt med andra åtgärder kommer vi att närma oss den önskvärda tidsplanen. Men med hur mycket vi kan krympa gapet kan vi inte svara på idag. Det vet vi först längre fram, säger Daniel Gustafsson.
Regionens växande efterfrågan stannar dock inte vid dessa 1200 MW. Behovet av mer el växer kontinuerligt år för år. Enligt Daniel Gustafsson går det inte att lösa med att bara bygga ut elnäten, det kräver framför allt nya investeringar i elproduktion i regionen.

Bakgrund och samarbete

Västra Götaland är en av regionerna i Sverige som förbrukar mest el, samtidigt som det finns ett produktionsunderskott i området. I dagsläget produceras endast cirka en tredjedel av elförbrukningen inom regionen. Det gör att elen behöver överföras från andra delar av landet eller utlandet.
För att tillgången på el inte ska stå i vägen för elektrifieringen och omställningen till en fossilfri framtid har Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen tillsammans med Svenska kraftnät och andra regionala aktörer startat samverkansarenan ACCEL, för att möjliggöra elektrifieringen i sydvästra Sverige. Huvudmålet är att aktörerna tillsammans hittar framkomliga vägar för att säkerställa att det finns tillräcklig kapacitet i näten för att möjliggöra de storskaliga planerna i regionen, både på kort och lång sikt.