Foto: Christian Andersson, Apelöga

Energianvändningen var låg under 2020 till följd av pandemin, men vänder nu uppåt fram till 2024. Prognosen visar att såväl elproduktionen från vind och sol som elexporten fortsätter att öka. Elanvändningen börjar också ta fart inom industrin och för vägtransporter. Det visar Kortsiktsprognosen från Energimyndigheten.

Energimyndighetens Kortsiktsprognos beskriver energianvändning och energitillförsel för perioden 2020–2024. Den totala energianvändningen väntas öka från 498 TWh 2020 till 523 TWh 2024.

Årets Kortsiktsprognos präglas av större osäkerheter än vanligt på grund av omvärldsläget. De möjliga effekterna på energimarknaderna med anledning av Rysslands invasion av Ukraina är inte inkluderade i prognosen och innebär därför en osäkerhet. Även utvecklingen kring energipriserna, som av olika orsaker varit högre än vanligt sedan hösten 2021, och hur dessa kommer påverka energianvändningen bidrar med en osäkerhet i prognosen. Prognosomgången präglas även i viss mån fortsatt av coronapandemin som råder i världen sedan våren 2020.

Kraftig ökning av vindkraft och solel

Enligt prognosen ökar vindkraften stadigt de kommande åren, från 28 TWh 2020 till 47 TWh 2024. Solel ökar också kraftigt, om än från låga nivåer, och väntas uppgå till 3 TWh 2024. Den totala elproduktionen väntas öka från 161 TWh 2020 till 184 TWh 2024. Detta leder också till en ökad elexport som väntas nå 41 TWh under 2024.

Nettoelproduktion per produktionsslag och elanvändning för 2020 samt prognos för 2021–2024, TWh.svg

Elanvändningen inom industrin förväntas öka

Industrisektorns energianvändning bedöms öka från 136 TWh 2020 till 143 TWh 2024. Mot slutet av prognosperioden finns dock stora osäkerheter. Inom industrin väntas flera stora projekt kopplade till energiomställningen. I prognosen ingår dock endast projekt där samtliga nödvändiga tillstånd har beviljats. Om alla tillstånd för större nyetableringar inom industrin godkänns beräknas ytterligare nästan 8 TWh elanvändning att tillkomma. Det skulle i så fall medföra en total energianvändning för industrin motsvarande 151 TWh 2024, samt medföra en lägre nettoexport av el.

Ökad användning av el i vägtransporter

Energianvändningen inom inrikes transporter väntas öka från 79 TWh 2020 till 82 TWh 2021 och därefter avta till 79 TWh 2024. Den inledande ökningen är en konsekvens av att påverkan på transportsektorn från covid-19-pandemin väntas vara lägre under 2021 än den var 2020. I prognosen ser vi att elanvändningen inom vägtransporter börjar ta fart tack vare en allt större andel laddbara vägfordon. Minskningen av totala energianvändningen fram till 2024 beror i huvudsak på att transporter som drivs med flytande bränslen gradvis ersätts av eldrivna transporter som är effektivare. Även användningen av biodrivmedel väntas öka. Det beror främst på höjda nivåer inom reduktionsplikten.

Bostads- och servicesektorn påverkas av vädret

Inom sektorn bostäder och service väntas energianvändningen öka från 140 TWh 2020 till nästan 149 TWh under 2021 för att därefter gå ner till drygt 145 TWh 2024. Energianvändningen inom denna sektor beror till stor del av vädret, som under 2020 var milt och under 2021 var jämförelsevis kallare, vilket ger en större efterfrågan på framför allt el och fjärrvärme.