Elcertifikatsystemet går in i en ny fas när ett stoppdatum träder i kraft i Sverige och Norge. Att bevaka marknaden är viktigt och av den anledningen har Norge och Sverige kommit överens om en ny kontrollstation 2023.

Enligt avtalet för den gemensamma svensk-norska elcertifikatmarknaden ska det med jämna mellanrum utföras kontrollstationer. Inom ramen för en kontrollstation ska gemensamma utredningar genomföras för att värdera behovet av ändringar i regelverket för att uppnå målet.

I och med att ett stoppdatum närmar sig är det viktigt att marknaden fortsätter fungera. Av den anledningen ger regeringen Energimyndigheten i uppdrag att följa marknadens funktion genom att följa marknadsutvecklingen samt analysera och vid behov föreslå lämpliga åtgärder mot eventuella marknadsproblem som kan uppstå i avslutningsfasen.

I uppdraget ingår även att Energimyndigheten ska analysera de administrativa kostnaderna för att upprätthålla elcertifikatsystemet fram tills att det avslutas. Analysen ska omfatta alla relevanta aktörer inom den gemensamma elcertifikatmarknaden.

Energimyndigheten ska i relevanta delar föra en dialog med ansvarig myndighet i Norge. Läs mer om uppdragets innehåll i regeringens pressmeddelande.

NVE (Norges vassdrags- och energidirektorat) har fått ett liknande uppdrag, läs mer på NVEs webbplats.