Klimatpolitiska rådet: Samhällets acceptans för omställningen är avgörande

Klimatpolitiska rådet har lanserat sin årliga rapport som utvärderar regeringens klimatpolitik. Rådet konstaterar att klimatomställningen har uppnått styrfart, men att Sverige inte når målen med nuvarande takt. En acceleration av klimatpolitiken behövs och en viktig pusselbit är att arbeta för ökad samhällsacceptans för de förändringar omställningen kräver.

En viktig del i Klimatpolitiska rådets arbete är den årliga rapport som utvärderar förd politik. Rapportens huvudsakliga budskap i år är att omställningen behöver accelereras. ”Det behövs en acceleration och den accelerationen är möjlig”, kommenterade klimatpolitiska rådets ordförande Johan Kuylenstierna.

– Vi delar rådets uppfattning om att omställningen går för långsamt. Regeringen behöver skyndsamt skapa rätt förutsättningar för omställningen bort från fossila bränslen, säger Per Holm ansvarig klimatpolitik på Energiföretagen.

Rådet skriver i rapporten att det är avgörande att målen och omställningen har ett brett stöd bland allmänheten, samt att den förda politiken uppfattas som legitim och rättvis för medborgarna. Det handlar om ledarskap, att formulera gemensamma mål, söka ett brett deltagande i samhället och att göra vägen mot målen begriplig och angelägen.

– Samhällets acceptans för omställningen är en grundförutsättning. Det kräver ledarskap på flera olika nivåer i samhället och är en fråga som vi på Energiföretagen kommer att prioriera i vårt arbete framöver, säger Per Holm.

Klimatpolitiska rådet har i årets rapport fem rekommendationer för den nya klimathandlingsplanen. Bland annat pekar rådet på att det behövs stärkta politiska styrmedel och att Sverige måste agera proaktivt och kraftfullt i EU. Rådet identifierar också fyra nyckelområden för att ta Sverige till noll nettoutsläpp av växthusgaser senast år 2045: 1) effektivare energi- och resursanvändning

2) fossilfri elektrifiering

3) biomassa från skogs- och jordbruk

4) upptag och lagring av koldioxid.

Ökade investeringar kräver ny elnätsreglering
Gällande elnätet konstaterar rådet att tillståndsprocesserna måste kortas betydligt och att elnätsregleringen bör ses över.

– Rapporten pekar på vikten av elnätsinvesteringar och att elnätsregleringen behöver ses över. Vi drar samma slutsats. De regulatoriska förutsättningarna för elnätsföretag har länge präglats av instabilitet och osäkerhet, vilket inte innebär ett optimalt investeringsklimat. För att möjliggöra en omfattande elektrifiering så behöver elnätsregleringen skyndsamt ses över och anpassas för att ge rätt förutsättningar för investeringar, säger Tomas Malmström ansvarig elnät, regelverk och marknadsroller på Energiföretagen.

Kompetensförsörjningsfrågan allt viktigare
Vidare lyfts kompetensförsörjning fram då den stora klimatomtällningen kräver nya kunskaper och kompetenser på en rad olika områden och nivåer i samhället. Det gäller bland annat specifika yrkeskompetenser inte minst kopplade till en omfattande elektrifiering. Läs gärna om Energiföretagens senaste kompetensanalys.
Den nya regering som väljs i år ska efter valet presentera en klimatpolitisk handlingsplan.
Rådet skriver i rapporten; ”Oavsett vilken regering som tillträder kommer den att ställas inför frågan, inte om, utan hur klimatomställningen ska accelerera.”

Om klimatpolitiska rådet
Klimatpolitiska rådet är en myndighet i form av ett oberoende tvärvetenskapligt expertorgan. Rådets uppdrag är att utvärdera huruvida regeringens samlade politik är förenlig med våra klimatmål. Klimatpolitiska Rådet | Swedish Climate Policy Council