Efter elprisets toppnoteringar under inledningen av februari har en het debatt blossat upp kring den svenska energipolitiken. Frågor som rör avvecklingen av kärnkraft och om vi har elbrist har varit några av de stora rubrikerna. Men hur ligger det till egentligen?

Elpriset har under inledningen av februari skjutit i höjden som en följd av kallt väder och stor efterfrågan på el runt om i landet. Med anledning av de höga elpriserna har flera stora industrier stängt sin verksamhet de dagar elen varit för dyr och även enskilda konsumenter har uppmanats hålla nere sin elförbrukning. Trots prisökningarna som varit under första halvan av februari har däremot inga rekordhöga elpriser noterats, utan elpriset ligger fortfarande på normala nivåer för årstiden.

– Det som är unikt är att vi hade extremt låga elpriser förra året vilket gör att många nu reagerar på de höga priserna som vi haft hittills i februari. Dessutom är de stora variationerna i elpriset något som också är speciellt, berättar Kajsa Sundqvist elrådgivare på Kundkraft.

Därför har elpriset ökat
När efterfrågan på el varit hög på grund av det kyliga vädret har elproduktionen inte motsvarat efterfrågan. Detta har lett till att timpriset på el vissa dagar varit närmare 200 öre/kWh och vid några tillfällen har detta resulterat i att Sverige har behövt importera el från kolkraft från Tyskland, Danmark och Polen när den egna produktionen inte räckt till.

– Eftersom Sveriges elproduktion styrs till stor del av väder och vind innebär det ibland att vi behöver importera el från andra länder. Speciellt vid tillfällen som dessa, när vädret är kallt och det är en hög efterfrågan, blir vårt energisystem extra sårbart och då behöver vi importera el, säger Kajsa Sundqvist.

Avvecklingen av kärnkraft påverkar
Som en följd av senaste tidens prisökningar har ämnet kring avveckling av kärnkraft varit en het debattfråga. Sveriges uppsatta mål om ett förnyelsebart energisystem till år 2040 innebär att delar av kärnkraften har och kommer fortsätta avvecklas. Vid årsskiftet 2020/2021 stängde reaktor 1 på Ringhals Kärnkraftverk ned, ett år efter att reaktor 2 stängdes, vilket påverkar den totala elproduktionen när t.ex. vatten-och vindkraften inte kan leverera som förväntat på grund av väder och vind. Många ställer sig frågande till beslutet om att avveckla kärnkraften i Sverige eftersom det utgör en trygghet när de andra stora energikällorna är väderberoende.

– En stor andel av vår elproduktion kommer från just förnyelsebara energikällor vilket är bra ur klimatsynpunkt och rätt steg för att nå klimatmålen. Däremot kommer vi påverkas extra hårt vid tillfällen som dessa när vi inte har lika mycket kärnkraft i energisystemet och då kan vi se ökade elpriser, säger Kajsa Sundqvist.

Ingen elbrist men kapacitetbrist
Att Sverige behöver importera el från andra länder sker med jämna mellanrum och innebär att man täcker upp efterfrågan på el för enstaka tidpunkter när produktionen inte motsvarar efterfrågan. Svaret på frågan om det råder elbrist i Sverige är alltså nej. Det handlar om specifika tidpunkter då den egna produktionen behöver kompletteras med importerad el från andra länder. Förutom att Sverige importerar el sker även en export av el något som ökat ordentligt de senaste åren. Under 2020 exporterade Sverige 37 TWh el och importerade 12 TWh vilket utgör en nettoexport på 25 TWh.

– Produktionen av el i Sverige som land är tillräcklig för det mesta, det verkliga problemet är att det råder kapacitetsbrist i elnätet. Det är helt enkelt för trångt i elnätet för att kunna leverera el till alla som vill ha den, speciellt under tidpunkter efterfrågan är stor tex när det är kallt. Vi har så kallade flaskhalsar i stamnätet som gör att tillräcklig el inte kan transporteras från de områden där elen produceras till de områden där det finns högst efterfrågan. Det i sin tur bidrar till att vi behöver importera el från andra länder till de områden där brist uppstår, säger Sharon Lavie sparekonom på Kundkraft.