I juni 2022 meddelade Kammarrätten i Jönköping domar i målen som handlar om elnätsföretagens intäktsramar för perioden 2020–2023. Ett stort antal elnätsföretag överklagade domarna till Högsta förvaltningsdomstolen, men den 12 januari stod det klart att domstolen inte meddelar prövningstillstånd. Därmed står kammarrättens domar fast.

Högsta förvaltningsdomstolen har beslutat att inte meddela prövningstillstånd gällande elnätsföretagens intäktsramar 2020–2023. Det innebär att kammarrättens avgörande står fast och att målen därmed inte kommer att prövas av Högsta förvaltningsdomstolen.

Vad händer nu?

Högsta förvaltningsdomstolens beslut att inte meddela prövningstillstånd innebär att Kammarrättens domar vunnit laga kraft. Ärendena om elnätsföretagens intäktsramar för tillsynsperioden 2020–2023 återförvisas till Ei som ska fatta nya beslut.