Implementeringen av flödesbaserad kapacitetsberäkningsmetod (FB) i Norden har försenats. Införandet bedöms nu tidigast att kunna ske under kvartal 1, 2024. Marknadssimuleringar från den externa parallelldriften kan som tidigast komma i januari 2023.

De nordiska TSO:erna och NEMO:s har stött på utmaningar i att genomföra den externa parallelldriften (EPR) enligt tidtabell. Detta beror på att Simulation Facility (SF) inte varit tillgängligt under en längre tid men också på problem med stabilitet i den koordinerade kapacitetsberäkningen. SF är det beräkningsverktyg som används för simulering av marknaden under den externa parallelldriften.

Driftstörningen för SF är orsaken till att det inte har gått att ta fram simuleringar av marknadskopplingen med FB och därmed inte heller publiceras marknadsdata, som exempelvis elområdespriser, under lång tid. Stabilitetsproblemen har resulterat i att vi inte möter de nationella tillsynsmyndigheternas nyckelindikatorer för den externa parallelldriften (KPIs).

TSO:erna och NEMO:s har därför omvärderat tidsplanen och kommit fram till att FB som tidigast kan införas i Norden med start under kvartal 1, 2024.

Alternativ lösning för marknadsdata tills SF är igång

NEMO:s och TSO:erna har inte kunnat använda SF under andra halvan av 2022 på grund av tekniska problem. NEMO:s erbjuder nu en alternativ lösning för att beräkna marknadsdata under EPR, som kommer att mildra de utmaningar som orsakas av att SF inte är tillgängligt. Så snart SF är tillbaka i stabil och pålitlig drift kommer beräkning av marknadsdata under EPR att göras med hjälp av SF igen.

Enligt preliminära bedömningar kan NEMO:s alternativa beräkningsstöd komma igång under november eller början av december 2022. Detta innebär att elmarknadens aktörer som tidigast kan förvänta sig FB-marknadsresultat igen tidigast i januari 2023, med hjälp av den alternativa lösningen.

Read the news in English on the Nordic CCM page at the Nordic RCC website Öppnas i nytt fönster

Bakgrund

De nordiska systemansvariga för elöverföringssystem (Transmission System Operator, TSO) och Nordic RCC arbetar för närvarande med att implementera flödesbaserad beräkningsmetodik i Norden. Projektet Nordic Capacity Calculation Methodology (CCM) ansvarar för metodutvecklingen av de nordiska kapacitetsberäkningsmetoderna för de långsiktiga (LT), dagen-före (Day-Ahead, DA) och intradag (Intraday, ID) samt balanseringstidsramarna.

Metoderna ska utvecklas och implementeras i linje med kraven i EU-kommissionens förordningar Förhandstilldelning av kapacitet (FCA) och Kapacitetstilldelning och hantering av överbelastning (CACM).