Sverige Energiminister: Ebba Bush Thor

Idag har regeringen beslutat att ge Energimyndigheten i uppdrag att utveckla och testa en metod för att bedöma den elektriska energins och effektens behov för Sveriges totalförsvar. Detta uppdrag ersätter en tidigare del av arbetet som handlade om att uppskatta dimensioneringen av elförsörjningen för att säkra landets elkraft under krissituationer.

Energi- och näringsminister Ebba Busch förklarade: ”Vårt mål är att återuppbygga en robust elinfrastruktur. För att skapa en solid grund för elproduktion och elkraftsöverföring måste vi klart och tydligt fastställa den mängd energi och effekt som Sverige behöver och var den behövs för att kunna försörja vårt land med elektricitet. Detta uppdrag är ännu ett steg i arbetet med att stärka vår försörjningstrygghet inom energisektorn.”

I propositionen ”Totalförsvaret 2021-2025” (prop. 2020/21:30) fastslås att samhällets mest kritiska funktioner bör kunna upprätthållas under minst tre månader vid en säkerhetspolitisk kris. Dokumentet innehåller även riktlinjer för hur samhällets energiförsörjning bör säkerställas med tanke på totalförsvarets perspektiv. Dessa riktlinjer kräver en detaljerad analys och tolkning för att kunna användas som underlag för planering och uppföljning.

När det gäller energiförsörjningen måste Sveriges geografiska omfattning beaktas – både när det gäller energiförbrukningen i olika delar av landet och möjligheten att överföra energi dit den behövs. En geografisk uppdelning som tar hänsyn till både elektrisk energi och effektbehov för totalförsvaret är en förutsättning för att senare kunna dimensionera den nödvändiga försörjningskapaciteten, inklusive möjligheten till reservkraft.

Energi- och näringsminister Ebba Busch poängterade: ”Elinfrastrukturens prestanda är central. Ett elsystem som kan fungera med reservkraft är ett system där elproduktion och elkraftsnät är korrekt placerade och har de rätta egenskaperna för att på ett säkert sätt försörja hushåll och företag med elektricitet året runt. I detta arbete måste fysikens grundläggande principer vara i fokus, särskilt med tanke på vår strävan att fördubbla vår elförsörjning.”

Energimyndigheten kommer att samarbeta med Svenska kraftnät och rådfråga Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt andra myndigheter med beredskapsansvar inom energiområdet. Inom ramen för det tidigare uppdraget har Energimyndigheten redan varit i kontakt med sekretariatet för utredningen om nationell samordning av försörjningsberedskap (dir. 2021:65), vars resultat förväntas den 31 augusti.

Rapporten för detta uppdrag ska presenteras senast den 29 december 2023. Det tidigare deluppdraget som handlade om dimensionering av trygg elförsörjning och elförsörjning för totalförsvarets behov (I2022/02319) kommer att avslutas och ersättas med detta nya uppdrag.