När det svenska transmissionsnätet för el ska byggas ut ingår en samhällsekonomisk analys i underlaget. I den vägs minskade utsläpp och elmarknadsnytta mot intrång i landskapsbild och olägenheter för boende. När omvärlden och behov förändras speglas det i analyserna, något som Oskar Engblom, kraftsystemanalytiker arbetar med.

-Vi kan ha ett ledningsalternativ som skulle öka leveranssäkerheten och Oskar en.jpgminska prisskillnaden mellan elområden, men investeringskostnaden är helt orimligt hög eller förbindelsen innebär stor påverkan på människors boende – då måste vi väga dessa mot varandra. Vi ska fatta rätt beslut för samhället som helhet, säger Oskar Engblom, kraftsystemanalytiker på Svenska kraftnät.

Men avvägningen är inte lätt – det finns ingen gyllene formel för när intrång i naturskyddsområde väger över ökad tillförlitlighet i kraftsystemet.

– Flera av effekterna i den samhällsekonomiska analysen går inte att sätta monetära värden på, utan vi måste göra så bra kvalitativa bedömningar som möjligt, så beslutsfattarna får ett bra underlag, säger Oskar.

Omvärldens förändringar speglas i analysresultaten
Förändrade förutsättningar så som en ökad elektrifiering av samhället, en förändring i kraftslag och behovet av att inkludera en totalförsvarsplanering påverkar. Helhetsperspektiv och samhällsnytta är alltid i fokus.

– Det är av största vikt att vi följer samhällsutvecklingen och att våra analyser tar hänsyn till och inkluderar nya behov och förutsättningar, säger Oskar.

Många perspektiv
Vad är det då som ingår i analysen? Det skiljer sig mellan olika projekt, beroende på storleken. Det som kan ingå är investeringskostnad, drift- och underhållskostnader, elmarknadsnytta, tillräcklighet och tillförlitlighet för kraftsystemet, miljöpåverkan för exempelvis boende, naturmiljö och friluftsliv, samt påverkan på utsläpp.

– Den som har ansvar för analysen och fungerar ungefär som projektledare och lägger ut undersökning av olika effekter på experter i olika delar av organisationen, säger Oskar.

En effekt som Oskar och hans enhet är experter på är elmarknadsnyttan. Enkelt uttryckt handlar det om hur byggandet av en ledning påverkar priser och flöden i elsystemet, och vad det innebär för elmarknadens parter: producenter och konsumenter samt vilken flaskhalsintäkt Svenska kraftnät får.

Det är inte alla projekt som kräver en samhällsekonomisk analys. Svenska kraftnät har anslutningsplikt, vilket innebär att om någon ansöker om anslutning av produktion eller förbrukning, så genomför vi nödvändiga åtgärder utan en samhällsekonomisk lönsamhetsbedömning.

Men för alla större ny- och reinvesteringsprojekt inleds den samhällsekonomiska analysen efter att man identifierat ett behov och beslutat att starta en utredning.