EU-kommissionen presenterar i dag en strategi för förnybar elproduktion till havs – Offshore Renewable Energy Strategy. Strategin är en del i EU:s Gröna giv och sätter tonen för utvecklingen på energiområdet genom att lysa på behovet av en 250-procentig ökning av havsbaserad vindkraft till och med år 2050 i Europa.

– Budskapet från EU-kommissionen är tydligt och vindkraftsbranschen står redo att leverera de volymer som efterfrågas. Men för att klara det, krävs långsiktiga ramverk för planering och investeringar i elsystemet – inte bara i Sverige utan i hela Europa, säger Daniel Badman, VD på Svensk Vindenergi.

Den nyutkomna offshorestrategin anger att den havsbaserade vindkraften i EU ska växa till 60 GW (ca 240 TWh) år 2030 och 300 GW (ca 1 200 TWh) år 2050. Det kan jämföras med att EU idag har 12 GW installerad effekt. Den havsbaserade vindkraften inom EU kommer därmed att behöva öka 25-faldigt de kommande decennierna för att nå målet.

Investeringar i infrastruktur är absolut centrala för att åstadkomma den utveckling som EU efterfrågar, enligt vindkraftsbranschen. Det handlar bland annat om förstärkningar av elnät och upprustning av hamnar för att hantera vindkraftsutbyggnaden.

– Upprättande av regelverk för så kallade hybridprojekt, där vindkraftparker till havs ansluts till mer än ett land eller elområde, är mycket intressant för gränsöverskridande elhandel. Det finns ett enormt behov av el framöver – både i Sverige och i Europa – då vi står inför en omvälvande elektrifiering av fordonsflotta och industri, säger Daniel Badman, VD på Svensk Vindenergi.