Fram till december 2024 kommer nya havsplaner att utarbetas, med en utökad lista över områden avsedda för energiutvinning. Det första steget, att kartlägga platser i havet med potential för vindkraftsutveckling, överlämnades till regeringen den 31 mars 2023.

De befintliga havsplanerna för Västerhavet, Östersjön och Bottniska viken inkluderar redan områden som identifierats för energiproduktion. Dessa områden beräknas dock bara kunna generera 20–30 terawattimmar (TWh) el per år. För att öka kapaciteten planerar Havs- och vattenmyndigheten att ta fram nya havsplaner som inkluderar fler områden för energiutvinning, med fokus på att presentera dem senast i december 2024.

Energimyndigheten och åtta andra myndigheter fick i uppdrag i februari 2022 att peka ut nya områden med potential att bidra med ytterligare 90 TWh årlig elproduktion genom vindkraft på havet.

De identifierade områdena utgör en grundläggande del av Havs- och vattenmyndighetens arbete för att presentera nya havsplaner till regeringen. Denna process inkluderar utvärdering av konsekvenser och en dialog med de berörda parterna.

I rapporten presenteras motiveringarna bakom valen av de specifika områdena och hur olika intressen påverkas av introduktionen av vindkraft i dessa områden. Dessutom diskuteras anpassningsbehov och kvarvarande osäkerheter. Rapporten innehåller även förslag på åtgärder som kan underlätta en hållbar utveckling av vindkraft på havet. De flesta av de nya områdena föreslås vara i Västerhavet och Östersjön, men en analys av hela det svenska havsområdet har utförts, och nya områden i Bottniska viken har också identifierats.

Det har visat sig vara svårt att hitta områden utan konflikter eller möjlighet till anpassning i den omfattning som krävs för att uppnå målet om 90 TWh årlig elproduktion, särskilt i Västerhavet och Östersjön. Därför har områden som andra uppdragsmyndigheter ansett mindre lämpliga också inkluderats. Arbetet fortsätter för att utveckla lösningar för ökad samexistens. Samtidigt bedömer Energimyndigheten att avvägningar behöver göras där energiintresset prioriteras framför andra intressen, särskilt med tanke på den omfattande utbyggnaden som krävs.