elmätare, el, elektrisk

Energimarknadsinspektionen och övriga nordiska nationella tillsynsmyndigheter har gett grönt ljus för den fortsatta implementeringen av flödesbaserad kapacitetsberäkningsmetod. Samtidigt önskar de att ytterligare analyser och information presenteras under kommande sex månaders extern parallelldrift, utöver beslutade KPI:er. Detta för att hantera kvarstående frågor.

Svenska kraftnät är glada att kunna meddela att Energimarknadsinspektionen och övriga nationella tillsynsmyndigheter (NRA) i Norden nu har bekräftat att utvärderingsrapporten för tre månaders extern parallelldrift visar att metoden fungerar så att vi kan fortsätta implementera flödesbaserad kapacitetsberäkning i Norden.

Tillsynsmyndigheterna bedömer att det finns kvarvarande frågor utöver KPI:erna, och de önskar att de nordiska ansvariga för elöverföringssystem (TSO) undersöker och utvecklar under kommande sex månader av parallelldrift. De betonar särskilt vikten av tydlig och transparent kommunikation med intressenter, att följa upp intressenternas frågor och kommentarer om flödesbaserad metod, för att ge ökad kunskap om den konkreta effekten av övergången till flödesbaserad metod samt förklara resultaten från parallelldriften.

De nationella tillsynsmyndigheterna vill att TSO:erna kommunicerar framstegen under den fortsatta parallelldriften till dem och med intressenterna, både via regelbundna intressentmöten och i möten med NRA:erna.

De nordiska TSO:erna vill använda den här perioden till ytterligare förbättringar, särskilt för att möta tillsynsmyndigheternas önskemål. Vi är medvetna om de farhågor som uttrycks av intressenterna och ser ett fortsatt stort behov av transparant information och dialog med intressenter och tillsynsmyndigheter. Det är viktigt för oss att bidra till att aktörer är väl förberedda för flödesbaserad metod innan den sätts i skarp drift, så vi välkomnar att aktörerna fortsätter bidra med förbättringsförslag.

Nästa sex månader av parallelldrift börjar nu

När vi nu går in i nästa sex månader av extern parallelldrift uppmanar Svenska kraftnät och övriga nordiska TSO:er alla elmarknadens intressenter att noga följa parallelldriften och förbereda sig för den kommande övergången till flödesbaserad kapacitetsberäkning.