Nu kommer nyheterna slag i slag som visar hur Göteborg leder vägen mot hållbarare transporter. Senast 2030 ska hela transportsystemet vara elektrifierat, fossilfritt – och tyst. Regionens fordonskluster ger oss en världsunik värdekedja och stadens breda satsning väcker internationell uppmärksamhet.

  • Den största enskilda leveransen av elbussar i Sverige har inletts.
  • Det danska företaget GreenMobility lanserar 100 elbilar i Göteborg tillsammans med laddning från Göteborg Energis publika laddnätverk och parkeringsplatser från Parkering Göteborg.
  • Första kunden i Sverige har fått sin Polestar 2 från huvudkontoret i Göteborg.
  • Och i går presenterade Göteborg Energi, Parkeringsbolaget och Higab en gemensam storsatsning på en utbyggd laddinfrastruktur under hösten 2020 som kommer skapa ännu fler laddningsplatser för allmänheten

Fyra färska nyheter som alla visar hur Göteborg leder vägen mot hållbarare transporter.

För nu har resan börjat mot en framtid som stavas elektrifiering, fossilfritt och näst intill ljudlös. Senast 2030 ska staden ha ett fossilfritt transportsystem.

Väcker internationell uppmärksamhet


Business Region Göteborg har fått i uppdrag att samordna stadens samlade insatser.

– Göteborg är en drivande och erkänd aktör inom det här området och satsningen är strukturerad och med bred samverkan som väcker internationell uppmärksamhet, säger Maria Strömberg, avdelningschef på Kluster och Innovation, Business Region Göteborg.

– Vi ska ta fram lösningar som underlättar för boende, besökare och näringsliv att agera hållbart. Ska vi lyckas fullt ut med detta måste vi samarbeta i hela regionen med både företag, medborgare och akademi. Både person- och godstransporter måste fungera i denna gigantiska teknikomställning. Det är också en beteendeomställning där vi göteborgare måste fundera över våra transporter, kanske lämna den egna bilen och titta på möjligheter som är effektivare samtidigt som de genererar mindre utsläpp.

En komplett värdekedja för fordonsindustri

Per Österström, gruppchef transporter och fordon, Business Region Göteborg, arbetar nära Göteborgs fordonskluster och kan branschen bättre än de flesta.

– I Göteborg har vi en komplett värdekedja för fordonsindustrin, det är inte många ställen i världen där man kan gå från idé till färdig produkt på samma sätt som vi gör här. Vi har samarbetsklimatet, systemtänkandet och hela ekosystemet för att bygga fordon, möta teknikskiftet för elektrifiering och digitalisering och koppla upp transportsystemet, säger han.

Göteborg blir testbädd och showcase

Business Region Göteborgs roll i omställningen mot ett fossilfritt transportsystem är att processleda, hålla ihop och initiera nya samarbeten med en stor mängd aktörer som var och en ansvarar för väldigt stora pusselbitar omställningsarbetet.

– För företagen som är med i arbetet med att ta fram lösningar blir Göteborg också en testbädd och ett showcase – och en språngbräda för att ta sig an en global marknad, säger Maria Strömberg.


– Vi vill verka för att Göteborg ska ha Sveriges bästa erbjudande för dem som behöver ladda sitt fordon när man bor, verkar och besöker staden. Vi vill möjliggöra en storskaligutrullning av elektrifierade fordonsflottor och mobilitetslösningar. Och vi har förhoppningen att andra aktörer skall följa efter och kroka arm med oss i denna uppskalning, säger Per Österström.