I Lund bygger Kraftringen ett av världens största lågtemperatursystem för fjärrvärme. Restvärme från forskningsanläggningen MAX IV kommer att försörja hela den nya stadsdelen Brunnshög. FVB har projekterat delar av lågtemperatursystemet som har en framledningstemperatur på 65 grader.

Det råder febril aktivitet i Brunnshög. Här håller man på att bygga en ny stadsdel där det kommer att jobba och bo 40 000 personer. Bostäder, hotell och kontor ska byggas med höga energikrav. I detta område ligger även MAX IV som är ett laboratorium för acceleratorfysik och forskning med hjälp av synkrotronljus. Anläggningen kommer att vara fullt utbyggd 2026. På samma område byggs även den internationella forskningsanläggningen ESS som ska användas inom en rad vetenskaper, som materialvetenskap, strukturkemi och geofysik.

– Max IV är redan byggt och levererar restvärme till Kraftringens fjärrvärmenät och lågtempererade fjärrvärmenät. ESS kommer också att producera stora mängder restvärme. Lund vann placeringen av ESS bland annat tack vare att det utbyggda fjärrvärmesystemet kan ta tillvara på så stora mängder restvärme, berättar AndersJirden, projektingenjör på Kraftringen och fortsätter:

– Det lågtempererade fjärrvärmesystemet görs dessutom i konkurrens med andra energilösningar.

Grönt skyltfönster
Lunds kommun ser Brunnshög som ett skyltfönster för såväl världsledande forskning som för hållbart svenskt stadsbyggande. Det finns bland annat en målsättning att stadsdelen ska vara självförsörjande på energi. Dessutom ska minst två tredjedelar av transporterna ske till fots, på cykel eller med kollektivtrafik. Kraftringen ansvarar för den lågtempererade fjärrvärmeutbyggnaden, men också satsningar på laddinfrastruktur till elfordon och utbyggnad av solceller.

Innovationsgraden är hög i om rådet, det märks inte enbart på forskningsanläggningarna utan även för fjärrvärmen där lågtemperatursystemet ingår i ett EU-projekt.

– Hittills har det varit svårt att få lönsamhet i områden med lågenergihus, men i vårt lågtempererade fjärrvärmeprojekt testar vi en rad nya lösningar – såväl tekniska som kring affärsmodellerna. I teorin kan detta bli en lönsam affär, nu ska vi utvärdera hur det blivit i praktiken, säger Anders Jirden.

Bland de innovativa inslagen märks framförallt att man använder medierör av plast istället för av stål. Detta är möjligt, då temperaturerna är betydligt lägre än i ett konventionellt fjärrvärmesystem.

– Förläggning av rör är en av de stora kostnadsposterna, men med plaströr görs förläggningen enklare med minskade mängder schakt. Det är en prispressande faktor, säger Anders Jirden.

Att bygga ut i området är dock inte alldeles enkelt.

– Vi bygger ut mitt i ett exploateringsområde, men där de första kunderna och produktionen har varit åtskilda av mark som ännu inte exploaterats, förklarar Anders Jirden.

Det är också väldigt trångt med infrastruktur i marken. Lunds kommuns höga hållbarhetsmål för stadsdelen innebär bland annat att det ska vara en utrymmeseffektiv, grön stadsdel som inte ska främja bilkörande. Detta görs genom smalare bilvägar, mer träd och liten förgårdsmark. Med många olika ledningsslag som lågtempererad fjärrvärme, fjärrkyla, VA-ledningar, sopsugsledningar samt el och fiber blir det mycket trångt i gatorna.

Banar väg för Europa
– Men samtidigt är det ju ett oerhört spännande projekt och vi har sett ett stort internationellt intresse för lågtemperatursystemet. Om verkligheten matchar vår teori om att de nya plaströren är mycket enklare – och därmed billigare – att förlägga i marken, banar det väg för många projekt runt om i Europa, säger Anders Jirden.

– För FVB:s del är detta återigen ett tillfälle att medverka till en mer hållbar lösning av ett energibehov. Denna gång är det personal från vårt nyetablerade kontor i Malmö som har fått förtroendet att projektera ett lågtemperatursystem där energi, som annars kunde gått till spillo, får göra nytta som källa för bostadsuppvärmning, säger Lennart Larsson, kontorschef för FVB i Malmö och Göteborg.

Zahir Ismail är en av FVB:s konsulter som arbetar i projektet och han tycker att det är inspirerande att arbeta med ny teknik.

– Tekniken med förläggning av plaströr skiljer sig en del från konventionell fjärrvärmeteknik och det är stimulerande att få arbeta med annorlunda tekniklösningar, säger Zahir Ismail.

Sverige är det land som tar vara på mest industriell restvärme och använder i fjärrvärmesystemet. Med allt fler energieffektiva byggnader kan det också bli ekonomiskt att ta tillvara på förhållandevis lågtempererad spillvärme, som man nu gör i Lund.

– FVB har lång erfarenhet av arbetet med att på olika sätt ta hand om restvärme i olika processer och därmed bidra till långsiktiga och hållbara lösningar för att minska behoven av primär energi. Att vi deltar i Brunnshög känns som ett naturligt och intressant steg där man nyttiggör restvärme med lägre temperaturer, avslutar Lennart Larsson.

FAKTA

  • Brunnshög är en ny stadsdel i nordöstra Lund. Här ligger laboratoriet MAX IV och i samma område byggs forskningsanläggningen ESS.
  • Anläggningarna kommer att producera stora mängder restvärme, vilken kommer att användas både i Kraftringens traditionella högtempererade fjärrvärmenät och i det nya lågtempererade fjärrvärmenätet i Brunnshög.
  • Här byggs nu ett av världens största lågtemperatursystem med en framledning på 65 grader och en returtemperatur på 35 grader.
  • I september 2019 anslöts de första kunderna till det lågtempererade fjärrvärmenätet.