Energisektorn spelar en central roll i arbetet mot en grön omställning i EU. Detta innebär att branschen står inför en rad radikala förändringar och utmaningar kommande år. Fredrik Regnell, Sverigechef på energihanteringsföretaget Eaton, delar här med sig av fyra utmaningar för energisektorn 2024.

Behovet av en grön omställning inom EU är större än någonsin, inte minst efter att energisektorn har satts under stor press till följd av det pågående kriget i Europa. Redan nu har EU tagit ett antal avgörande steg för att ställa om den europeiska energiförsörjningen för att nå målet om noll nettoutsläpp till 2050.

Energisektorn har en central roll i denna snabba utveckling, vilket innebär att den står inför radikala förändringar i form av snabba marknadsförändringar, nya regleringar och ännu mer grön energiproduktion. Detta väntas bli utmanande men framtiden innebär även spännande möjligheter som kan förändra spelplanen för branschen redan i år. Det menar Fredrik Regnell, Sverigechef på Eaton, som nedan delar med sig av fyra utmaningar för energisektorn under 2024.

1. Bristande flexibilitet kan hindra den gröna omställningen
Den senaste ETRI-rapporten, Energy Transition Readiness Index, understryker vikten av en flexibel elmarknad. Trots att Skandinavien leder i förnybar energiproduktion visar rapporten på att bristen på flexibilitet i de nationella elnäten kan komma att utgöra ett hinder för den gröna omställningen. För att övervinna detta krävs ett modernt och intelligent energisystem som utnyttjar flexibilitet och inkluderar energiresurser från företag, offentliga institutioner och privatpersoners egen produktion, exempelvis med solceller kompletterade med energilagring. Detta bidrar till större försörjningstrygghet och rättvisa elpriser samtidigt som det sänker den totala ägandekostnaden för nätinfrastrukturen. Men flexibilitet kommer inte av sig självt utan kräver investeringar i innovativa lösningar som laddare för elfordon och energilagring.

2. Begränsad förmåga att anpassa leveranskedjan till digitaliseringen
En annan viktig utmaning är sektorns begränsade förmåga att snabbt och effektivt anpassa sina produktions- och leveranstider till de nya behov som elektrifieringen medför. Energibranschen har traditionellt kännetecknats av konservatism, komplexa leveranskedjor och utdragna planeringsprocesser. Detta skapar flaskhalsar när det gäller att anpassa sig till nya krav på transformatorstationer, hitta rätt leverantörer eller skala upp produktionen i linje med den ökande efterfrågan.

3. Förbud mot användning av SF6
Nyligen antog EU två förordningar för att fasa ut fluorerade gaser och andra ämnen som orsakar global uppvärmning samt bryter ner ozonskiktet. Detta är ett välbehövligt beslut som kommer att spela en avgörande roll för energisektorn och driva den i en grönare riktning. De nya förordningarna fastslår att SF6 fullständigt ska ha fasats ut i mellanspänningsverk till 2030 och 2032 i högspänningsverk. För att vara redo för framtiden är det dock viktigt att branschen redan nu påbörjar utfasningen av den klimatfarliga gasen och ser över alternativ.

4. Modernisering och digitalisering av elnätet
Modernisering av elnätet är utan tvekan en viktig punkt på dagordningen för energisektorn och är avgörande för energiomställningen. EU:s handlingsplan för elnät, som tillkännagavs i slutet av november 2023, kommer sannolikt att forma det strategiska tänkandet i branschen i år. Planen syftar till att ta itu med de största utmaningarna för att expandera, digitalisera och bättre använda EU:s elöverförings- och distributionsnät. I planen identifieras åtgärder som ska bidra till att frigöra de investeringar som krävs för att få upp hastigheten i de europeiska elnäten.

Varför behövs planen? För att elförbrukningen kommer att öka i takt med att samhället elektrifieras. I EU förväntas förbrukningen öka med cirka 60 % till år 2030. Ändå är cirka 40 procent av distributionsnäten i Europa mer än 40 år gamla. Det står därför klart att en modernisering av näten är avgörande för att samhället ska kunna utnyttja all tillgänglig energi på bästa sätt genom att använda allt som ett nät. Distribuerade energiresurser kommer att vara ett viktigt komplement till nätet i framtiden, och förmågan till dubbelriktat energiflöde är nyckeln till detta.