Tunga fordon för långväga transporter är den typ av fordon som har svårast att komma från fossila drivmedel. Nu har Energimyndigheten beslutat att ge stöd till fyra forskningsprojekt som kan snabba på resan till fossilfritt.

I slutet av 2020 fattade Energimyndigheten beslut om att stötta fyra forskningsprojekt inom ramen för forskningsprogrammet fordonsstrategisk forskning och innovation – FFI*.

Två av projekten har koppling till vätgas, de övriga två tar sig an biobränslen respektive elektriska maskiner. Tillsammans handlar det om stöd till forskning och utveckling på drygt 42 miljoner kronor.

Just nu är det stort fokus på elektrifiering av transportsektorn. Men även förnybara drivmedel som ersätter fossila drivmedel till traditionella motorer tillsammans med utvecklingen av vätgasfordon är olika teknikvägar som Energimyndigheten ser som prioriterade.

– Tunga fordon för långväga transporter är den typ av fordon som kommer att ha svårast att gå över till batteridrift. De här projekten är några steg på vägen för att åstadkomma fossilfri drift även för denna fordonskategori, säger Peter Kasche, forskningshandläggare vid Energimyndigheten.

De fyra projekten
Tillverkningseffekter i elektriska maskiner
Elmaskinen blir allt centralare för fordonsindustrin och flera av bolagen utreder möjligheten att också börja tillverka egna elmotorer. I detta projekt försöker man minimera förlusterna i en elmotor genom att få bättre kunskap om hur ingående material i elmotorn påverkas av materialtyp men också av hur materialet förändras vid de olika produktionsstegen. Projektet syftar till energieffektivare elmaskiner för elfordon genom att minimera de försämringar som orsakas vid tillverkning av stator och rotor.

Beviljat stöd: 11,2 miljoner kronor.

HYDICE – direktinsprutad förbränningsmotor för vätgas
Projektet har som mål att utveckla ny grundläggande kunskap avseende direktinsprutade förbränningsmotorer som drivs på vätgas. Denna kunskap kommer sedan ligga som grund för metod- och modellutveckling hos industriparterna.

Beviljat stöd: 12,9 miljoner kronor.

Reducering av Vätgas Motor Emissioner FFI
Målet med projektet är minimera emissionerna från en vätgasförbränningsmotor och undersöka om en sådan motor med nästan nollutsläpp kan vara ett hållbart alternativ för tunga transporter drivna på fossilfria bränslen.

Beviljat stöd: 13 miljoner kronor.

Injektorbeläggningar av biobränslen
Projektet avser att utreda uppkomsten av avlagringar i bränsleinsprutaren i samband med en övergång till förnybara bränslen för tunga fordon. Syftet med projektet är att studera problemen både på fältet och i laboratoriet för att förstå dessa problem så att de kan undvikas.

Beviljat stöd: 5,3 miljoner kronor.

Mer om projekten
De fyra ovanstående besluten inryms inom programmet FFI Energi o Miljö där 30 nya projekt beviljats under år 2020 till ett sammanlagt stöd på 134 miljoner kronor.

Samtliga projekten visas i Energimyndighetens projektdatabas.

* FFI, Fordonsstrategisk Forskning och Innovation
FFI är ett samarbete mellan staten (VINNOVA, Trafikverket och Energimyndigheten) och fordonsindustrin (Scania CV, AB Volvo, Volvo Personvagnar och FKG) om att gemensamt finansiera forsknings-, innovations- och utvecklingsaktiviteter med fokus på områdena Klimat & Miljö samt Säkerhet. Satsningen omsätter årligen 1 miljard kronor, varav cirka hälften är offentliga medel.