Fortum har beslutat att ta tillbaka den lokala drift- och underhållsorganisationen för sina mer än 120 vattenkraftverk och ungefär 230 dammar i Sverige och Finland från och med juni 2024. I dagsläget ligger denna verksamhet utlagd på One Nordic Hydro i Sverige och Caverion i Finland.

Fortum startar nu arbetet tillsammans med One Nordic Hydro och Caverion och mellan 200-300 personer väntas gå över till Fortum som en konsekvens av beslutet. Avslutandet av kontrakten och överföringen av personal har ingen finansiell påverkan för Fortum.

-Vår bedömning är att det ger oss de bästa förutsättningarna för en utveckling av vår vattenkraftsverksamhet som är i linje med våra strategiska prioriteringar och jag ser fram emot att få hälsa våra nya kollegor välkommen till Fortum. Som en del av Fortums organisation ger det oss bättre möjligheter att ytterligare utveckla säkerhetskulturen och möjligheterna att ta fullt ägarskap liksom ett fördjupat engagemang för verksamhetens utveckling. Jag tror och hoppas att detta även kommer bidra till att öka Fortums attraktionskraft i det klimatomställningsarbete som hela samhället påbörjat, det säger Katarina Atteryd Eckerwall, chef för driften av Fortums vattenkraftsanläggningar.

Fossilfri och flexibel vattenkraft har en stor betydelse för ett balanserat kraftsystem med en hög andel väderberoende sol- och vindkraft. 2022 utgjorde vattenkraften 44 % av Fortums nordiska kraftproduktion och är ett av de utvecklingsområden som lyfts fram i Fortums nya strategi.