PowerCell Sweden AB ökade sin försäljning under det andra kvartalet 2021 med 28 procent till 28,2 MSEK jämfört med motsvarande kvartal i fjol (22 MSEK). Rörelseresultatet förbättrades till -21,7 (-28,3) MSEK drivet av ökande försäljning och stärkt bruttomarginal.

Försäljningsmässigt blev det andra kvartalet 2021 det bästa andra kvartalet i företagets historia. Det är tredje kvartalet i rad som PowerCell Sweden AB rapporterar en rekordförsäljning vid jämförelse med motsvarande kvartal tidigare år.

”Tillväxten drivs av ökad efterfrågan inom samtliga segment samtidigt som försäljningen till Robert Bosch fortsätter ligga på en hög nivå. Den underliggande efterfrågan var starkare än vad som syns i siffrorna men störningar i supply-chain innebar förskjutning av leveranser in i det tredje kvartalet”, säger Richard Berkling, vd för PowerCell Sweden AB.

Under det andra kvartalet 2021 uppgick försäljningen till 28 162 TSEK jämfört med 22 064 TSEK motsvarande kvartal föregående år, en ökning med 28 procent. Rörelseresultatet både före och efter jämförelsestörande uppgick det andra kvartalet till -21 711 TSEK jämfört med -28 270 TSEK under det andra kvartalet 2020 drivet av en stärkt bruttomarginal och ökande försäljning. Kassaflödet förbättrades under kvartalet till 5 644 (-10 996) TSEK till följd av det förbättrade rörelseresultatet samt erhållna förskottsbetalningar avseende större beställningar.

”Vi ser nu tydligt hur marknaden växer till följd av ett ökande antal kommersiella upphandlingar med stigande ordervärde och ökad orderlängd i affärerna. Vår kombination av industrialiserade produkter och unik expertis ger oss konkurrenskraft i den snabbt framväxande vätgaselektriska ekonomin,” säger Richard Berkling, vd för PowerCell

Finansiellt sammandrag

Alla belopp i TSEK 2021
apr-jun
2020
apr-jun
2021
jan-jun
2020
jan-jun
Nettoomsättning 28 162 22 064 57 911 48 790
Rörelseresultat före jämförelsestörande poster -21 711 -28 270 -44 402 -45 880
Rörelseresultat -21 711 -28 270 -45 658               -45 880
Resultat efter skatt -25 878 -50 269 -42 379 -42 476
Rörelsens kassaflöde 5 644 -10 996 -5 538 -43 695